Spisová značka 4487/2020/VOP
Oblast práva Řízení o odstranění staveb
Věc ostatní
Forma zjištění ochránce Sankce - § 20
Výsledek šetření Pochybení zjištěno
Vztah k českým právním předpisům
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 14. 07. 2020
Datum vydání 07. 06. 2021
Časová osa případu
Sp. zn. 4487/2020/VOP

Text dokumentu

Vaše značka KUJCK 119066/2020 Sp. zn. 4487/2020/VOP/TM Č. j. KVOP-24640/2021 Datum 7. června 2021 Vážený pan JUDr. Milan Kučera, Ph.D. ředitel Krajský úřad Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Vážený pane řediteli, oznamuji Vám, že jsem obdržel vyjádření starosty Městského úřadu Nová Bystřice ze dne 13. 4. 2021 spolu se sdělením Městského úřadu v Nové Bystřici, stavebního odboru (dále také "stavební úřad"), ze dne 12. 4. 2021 [1] k obsahu mého závěrečného stanoviska ve věci šetření podnětu manželů A. A. a B. A., bytem xxx, kteří se na mě obrátili ve věci obtěžování kouřem z komína na stavbě jejich souseda (pana C.) - objektu bez č. p. a č. or., na pozemku parc. č. Z v k. ú. Y. Závěrečné stanovisko jsem dne 16. března 2021 vydal podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv [2] v návaznosti na předchozí zprávu o šetření ze dne 15. prosince 2020. Obě písemnosti jsem Vám zaslal na vědomí z důvodu, že shromážděné písemnosti se týkaly i postupu Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu. Rekapituluji, že již ve zprávě o šetření jsem zjistil pochybení stavebního úřadu spočívající (mimo jiné) v tom, že při vyřízení původního podnětu stěžovatelů k zahájení řízení o odstranění stavby (a k zastavení stavebních prací) se nijak nezabýval povahou provedených stavebních prací na komínu ve vztahu k jejich povolovacímu režimu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen "stavební zákon"), tedy tím, zda se jednalo o udržovací práce, či o stavební úpravy, a zda provádění takových prací, či úprav vyžadovalo některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu. Stavební úřad se dále nijak nezabýval námitkou stěžovatelů ohledně možného negativního ovlivnění požární bezpečnosti v důsledku výstavby (dostavby) komína. Stavební úřad nijak relevantně nezdůvodnil, proč nejsou dány důvody pro zahájení řízení ve smyslu § 129 stavebního zákona (řízení o odstranění stavby). V návaznosti na zprávu o šetření stavební úřad pouze zopakoval svůj předchozí závěr z kontrolní prohlídky stavby, který již dříve sdělil stěžovatelům, tedy že došlo k dozdění vrchní části stávajícího komínu. Uvedl, že se nejedná o novou stavbu, ale pouze o opravu stávajícího komínu, a že provedené práce na komínu dle posouzení stavebního úřadu nevyžadují povolení stavebního úřadu. Stavební úřad uzavřel, že nebude zahajovat řízení o odstranění stavby. Níže shrnuji mnou navržená opatření k nápravě dle závěrečného stanoviska a reakci stavebního úřadu na ně. Stavebnímu úřadu jsem navrhl, aby (A) bezodkladně vyhodnotil povahu provedených stavebních prací na komínu ve vztahu k jejich režimu podle stavebního zákona, tedy zda se jednalo o udržovací práce nebo o stavební úpravy, včetně uvedení příslušného ustanovení stavebního zákona, a detailně zdůvodnil svou úvahu, zda a proč provedené práce (ne)mohly negativně ovlivnit požární bezpečnost a zda a proč případně provádění takových prací či úprav (ne)vyžadovalo některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu; sdělení s tímto vyhodnocením měl stavební úřad zaslat stěžovatelům přímo a mně na vědomí; (B) v případě, že na základě vyhodnocení dle bodu (A) dojde k závěru, že se jednalo o udržovací práce nebo o stavební úpravy, které vyžadovaly některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí podle stavebního zákona, bezodkladně vyzval vlastníka stavby podle § 134 odst. 5 stavebního zákona, aby nepovolený způsob užívání stavby bezodkladně ukončil; (C) v případě, že na základě vyhodnocení dle bodu (A) dojde k závěru, že se jednalo o udržovací práce nebo o stavební úpravy, které vyžadovaly některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí podle stavebního zákona, bezodkladně zahájil řízení o odstranění stavby komína ve smyslu § 129 stavebního zákona; (D) v případě, že na základě vyhodnocení dle bodu (A) dojde k závěru, že se jednalo o udržovací práce nebo o stavební úpravy, které vyžadovaly některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu, bezodkladně zahájil řízení o přestupku podle § 178 stavebního zákona; (E) dojde-li k závěru, že se nejednalo o udržovací práce nebo o stavební úpravy, které vyžadovaly některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu, stavebníka podle § 134 odst. 2 stavebního zákona, bezodkladně vyzval ke zjednání nápravy - doložení revize spalinové cesty jakožto odstranění požární závady na stavbě ve smyslu § 132 odst. 3 písm. e) stavebního zákona, k čemuž mu stanoví přiměřenou lhůtu (na uvedenou požární závadu na stavbě vlastníka upozorní i v případě, že stavební úřad v budoucnu povede řízení o dodatečném povolení stavby); (F) vlastníka stavby podle § 125 odst. 2 stavebního zákona, a to do 30 dnů od doručení tohoto závěrečného stanoviska, výslovně upozornil na povinnost uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou projektovou dokumentaci ve smyslu § 125 odst. 1 stavebního zákona, a aby jej vyzval k doložení dokumentace skutečného provedení stavby (pasport) v přiměřené lhůtě, a to jak k předmětné hospodářské budově, tak k rodinnému domu čp. 17, s upozorněním na možnost mu tuto povinnost podle § 125 odst. 3 stavebního zákona nařídit. V návaznosti na závěrečné stanovisko jsem obdržel sdělení starosty Městského úřadu Nová Bystřice ze dne 13. 4. 2021 spolu se sdělením stavebního úřadu ze dne 12. 4. 2021. [3] Z těchto sdělení vyplývá, že stavební úřad stav věci posoudil podle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona jako udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Uvedl, že dozdění hlavy stávajícího komína nemůže v tomto případě negativně ovlivnit zdraví osob, jelikož se jedná o malý zdroj znečišťování ovzduší (jako palivo je využíváno dřevo) a odstupové vzdálenosti od sousedních objektů jsou dostačující. Dále stavební úřad uvedl, že požární bezpečnost nemůže být dostavbou hlavy komína ovlivněna, což je dáno vzájemnými odstupy mezi stavbami a umístěním samotného objektu na pozemku. Dále uvedl, že se nemění vzhled stavby a životní prostředí nebude znečištěno či poškozeno, jakož i to, že provedené udržovací práce nemají vliv ani na bezpečnost stavby a ani nejde o stavbu, která je kulturní památkou. Po vyhodnocení výše uvedených skutečností trvá stavební úřad na svém závěru, že se jedná o udržovací práce podle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, a nebude v dané věci zahajovat řízení o odstranění stavby a ani jiná opatření. Stavební úřad postupoval zároveň v souladu s § 4 odst. stavebního zákona, kdy přednostně využil zjednodušující postupy, a to s ohledem na znalost dané lokality, provedené kontrolní prohlídky na místě samém a rozsahu provedeného stavebního záměru. Opatřením ze dne 28. 4. 2021 stavební úřad následně stavebníka vyzval k doložení dokumentace skutečného provedení stavby. K opatřením stavebního úřadu uvádím následující. Co se týče výzvy k pořízení dokumentace skutečného provedení stavby [viz výše opatření podle písm. (F)], splnění opatření vítám. Výhradu mám nicméně k odůvodnění úvahy ohledně možného ovlivnění požární bezpečnosti. Stavební úřad uzavřel, že šlo o udržovací práce, které nevyžadovaly ani opatření, ani povolení stavebního úřadu (byly v tzv. "volném režimu"). K tomu opakuji, že aby mohlo jít o udržovací práce ve "volném režimu", musely by být splněny kumulativně všechny podmínky podle § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona. Jednou z těchto podmínek je i požadavek na to, že nebude ovlivněno zdraví osob a požární bezpečnost. Jak jsem již uvedl ve zprávě o šetření, při posuzování kritéria požární bezpečnosti může povolovací režim vyvolat pouhá možnost negativního ovlivnění požární bezpečnosti stavby. To se týká i údržby stavby nebo stavebních úprav. [4] Podle § 24 odst. 4 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, je výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí dána normovými hodnotami. Normové hodnoty stanoví ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (dále jen "ČSN"). - ČSN v části 6.7. stanoví požadavky na vyústění komínů a vzdálenost od sousedních objektů. Dle části 6.7.1.1 ČSN se komíny vyúsťují tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Při provozu komínů má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. Bod 6.7.1.2. ČSN u komínů s přirozeným tahem stanoví, že u šikmé střechy musí mít komín ústí nejméně 65 cm nad hřebenem, popř. větrným úhlem. [5] Z fotografií zaslaných stěžovateli [6] je zřejmé, že ústí komína je nejen výrazně pod úrovní hřebene střechy, ale z fotografií nelze ani vyloučit, že ústí komína je zároveň výrazně níže, než stanoví ČSN pro komíny nacházející se ve vodorovné vzdálenosti větší než 2,0 m od hřebene střechy (komín v tomto případě musí splňovat podmínku výšky vyústění 0,65 m nebo méně nad šikmou rovinou, vedenou hřebenem střechy, se sklonem o 10° od vodorovné roviny). Údaj o výšce nad střechou nebo nad hřebenem je povinnou součástí popisu komínu jako povinné součásti technického protokolu revize spalinové cesty. Z pohledu možného rozporu s ČSN, a obecně tedy z pohledu požární bezpečnosti, tak považuji za zásadní zjištění, že stavební úřad se nijak nevypořádal s povinností stavebníka doložit zprávu o revizi spalinové cesty, kterou právní předpisy na úseku požární ochrany vyžadují v případě, že došlo ke stavební úpravě komína (prostá zpráva o kontrole spalinové cesty nepostačuje, viz detailně část C3.1. zprávy o šetření). Nadto podotýkám, že podle § 152 odst. 1 stavebního zákona musí mít stavebník na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. Pokud stavebník zprávu o revizi nepředložil, dopustil se porušení výše uvedené povinnosti, což je přestupkem podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona. Nadto lze z další doložené fotografie [7] dovodit, že komínové těleso bezprostředně přiléhá ke střešnímu trámu. ČSN v části 6.5.5 přitom stanoví, že "nejmenší dovolená vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového pláště komínů podle 6.2.1 a 6.2.2 je 50 mm". I toto další zjištění zavdává pochybnost o souladu provedených prací s ČSN. Protože ohledně konkrétní polohy komína a jeho vyústění (vzdálenost hřebene střechy od místa vyústění komína) stavební úřad neuvádí žádné konkrétní informace, nelze vzhledem k výše uvedenému vyloučit, že komín ve svém stávajícím provedení je v rozporu s požadavky ČSN, a tudíž v rozporu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Nedostatečně odůvodněná úvaha stavebního úřadu ohledně možného ovlivnění požární bezpečnosti má zároveň přímý vliv i na to, jak nahlížet na povahu provedených stavebních prací na komínu ve vztahu k jejich režimu podle stavebního zákona [viz výše opatření dle písm. (A) a na něj navazující opatření (B) až (E)]. Pokud by se prokázal rozpor realizovaného komína s požadavky ČSN a pokud by provedené stavební práce mohly z téhož důvodu negativně ovlivnit požární bezpečnost (což však dle mého názoru stavební úřad dosud nepostavil najisto), vyžadovaly by takové práce ohlášení nebo stavební povolení. [8] V takovém případě by se jednalo o nepovolenou stavbu podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Zdůrazňuji zároveň, že pokud by komín byl postaven v rozporu s ČSN, šlo by o udržovací práce či stavební úpravy podle § 129 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, tedy provedené v rozporu s právními předpisy, kdy stavební úřad musí z úřední povinnosti zahájit řízení o jejich odstranění. Domnívám se tak ve světle mnou výše uvedených zjištění a právního hodnocení, že úvaha stavebního úřadu ohledně (dle něj) dostatečného vzájemného odstupu mezi stavbami a umístění samotného objektu na pozemku - ostatně úvaha nijak blíže rozvedená - bez dalšího nepostačuje bez dalšího k vyslovení závěru, že požární bezpečnost nebude ovlivněna. Naopak, s ohledem na již zmíněné závěry judikatury se domnívám, že požární bezpečnost v daném případě ovlivněna být může. K jednoznačnému potvrzení či vyvrácení však nedisponuji dostatečně zjištěným stavem, neboť možný rozpor s ČSN, a tudíž s právním předpisem, který na ČSN odkazuje, spolu se stěžovateli dovozuji pouze nepřímo z doložených fotografií, a nikoli z jednoznačně zjištěného a detailně popsaného skutkového stavu. Zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, však je povinností stavebního úřadu. Stejně tak je povinností stavebního úřadu, aby všechny okolnosti možného rozporu s právními předpisy z úřední povinnosti náležitě posoudil sám a svou úvahu dostatečně přesvědčivě zdůvodnil. Uzavírám tedy, že ačkoli stavební úřad pochybení spočívající v absenci odůvodnění své úvahy napravil, jeho sdělení, pokud jde o jím provedené vyhodnocení požární bezpečnosti dostavěného komína, musím odmítnout jako nedostatečné. Jeho výše uvedený závěr tak považuji za nepřezkoumatelný vzhledem k nedostatečně popsanému, resp. vzhledem k dosud patrně nedostatečně zjištěnému skutkovému stavu. Uložení sankce Na základě vyjádření stavebního úřadu k závěrečnému stanovisku konstatuji, že stavební úřad opatření splnil pouze částečně, když - sice vyzval stavebníka k pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, a dále - odůvodnil svou úvahu ohledně povahy provedených stavebních prací na komínu ve vztahu k jejich režimu podle stavebního zákona, avšak učinil tak zcela nedostatečně a nepřezkoumatelným způsobem, když vycházel z nedostatečně popsaného, resp. nedostatečně zjištěného skutkového stavu. Po zhodnocení vyjádření úřadu k závěrečnému stanovisku konstatuji, že uložená opatření splněna nebyla, případně byla splněna pouze částečně. S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsem se rozhodl postupovat podle § 20 odst. 2 písm. a) zákona o veřejném ochránci práv a o svých zjištěních informuji nadřízený úřad, tj. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu. Dovolím si učinit tak Vaším prostřednictvím. Nadřízenému úřadu bych si v té souvislosti dovolil doporučit, aby - vzhledem k dosavadnímu provozu komína bez předložení zprávy o revizi spalinové cesty přikázal stavebnímu úřadu bezodkladné zahájení řízení o přestupku podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona; - přikázal stavebnímu úřadu bezodkladně zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti; za tím účelem stavební úřad stavebníka (mimo jiné) vyzve podle § 134 odst. 2 stavebního zákona k předložení zprávy o revizi spalinové cesty a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu (přiměřenost stanovené lhůty nadřízený orgán posoudí); pokud stavebník zprávu o revizi ve lhůtě dle výzvy stavebního úřadu nepředloží, bylo by žádoucí, aby nadřízený orgán dohlédl na to, že stavební úřad zahájí řízení o přestupku podle § 178 odst. 2 písm. i) stavebního zákona; - v případě, že po úplném zjištění skutkového stavu vyjde najevo, že je komín v rozporu s ČSN a z téhož důvodu v rozporu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, přikázal stavebnímu úřadu bezodkladně zahájit řízení podle § 129 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud uvedené řízení stavební úřad nezahájí sám; - v případě, že po úplném zjištění skutkového stavu vyjde najevo, že komín ve stávajícím provedení negativně ovlivňuje požární bezpečnost stavby, přikázal stavebnímu úřadu bezodkladně zahájit řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, pokud uvedené řízení stavební úřad nezahájí sám; doporučuji, aby nadřízený úřad dohlédl zároveň na to, že stavební úřad bezodkladně vyzve vlastníka stavby podle § 134 odst. 5 stavebního zákona, aby nepovolený způsob užívání stavby bezodkladně ukončil. V této souvislosti si Vás dovoluji požádat o sdělení informace o tom, jak nadřízený úřad naložil s mým vyrozuměním a připojenými doporučeními, a to ve lhůtě 30 dnů. Děkuji Vám za spolupráci. S pozdravem JUDr. Stanislav Křeček veřejný ochránce práv [1] Spis. zn. Výst. 1117/21-Z, č. j. 1452/21/SU. [2] Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. [3] Spis. zn. Výst. 1117/21-Z, č. j. 1452/21/SU. [4] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 7. 2011, č. j. 8 As 39/2010-11. [5] Podle zásad uvedených na obrázku 4 - Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou. [6] Fotografie celkového pohledu na komín. [7] Fotografie rozestavěného komína s rozebranou částí střešního pláště, na níž je zřetelně vidět trámoví bezprostředně přiléhající na komínové těleso, pořízená stěžovatelem. [8] Viz § 103 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 104 odst. 1 písm. j), resp. § 103 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 104 odst. 1 písm. k) [a contrario] stavebního zákona.