Spisová značka 4487/2020/VOP
Oblast práva Řízení o odstranění staveb
Věc ostatní
Forma zjištění ochránce Závěrečné stanovisko - § 19
Výsledek šetření Pochybení zjištěno
Vztah k českým právním předpisům 133/1985 Sb., § 45 odst. 2
183/2006 Sb., § 103 odst. 1 písm. c), § 103 odst. 1 písm. d), § 129 odst. 1 písm. b)
34/2016 Sb., § 3
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 14. 07. 2020
Datum vydání 16. 03. 2021
Časová osa případu
Sp. zn. 4487/2020/VOP

Text dokumentu

Sp. zn.: 4487/2020/VOP/TM Č. j.: KVOP-11183/2021 Brno 16. března 2021 Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě ve věci obtěžování kouřem z komína na stavbě objektu bez čp. a č.o., na pozemku parc.č.st. Z v k.ú. Y A. Závěry šetření Dne 15. prosince 2020 jsem vydal zprávu o šetření podnětu manželů A., bytem xxx (dále také "stěžovatelé"), ve věci obtěžování kouřem z komína na stavbě jejich souseda B. (dále také "soused") - objektu bez čp. a č.o., který se nachází na pozemku parc.č.st. Z v k.ú. Y. Namítali nesprávný postup stavebního odboru Městského úřadu v Nové Bystřici (dále také "stavební úřad"). Šetřením jsem zjistil pochybení stavebního úřadu, kterých se dopustil tím, že: - Se nijak nezabýval povahou provedených stavebních prací ve vztahu k jejich režimu dle stavebního zákona,[1] tedy zda se jednalo o udržovací práce, či o stavební úpravy, a zda provádění takových prací či úprav vyžadovalo některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu. Stavební úřad se nijak nezabýval námitkou stěžovatelů ohledně možného negativního ovlivnění požární bezpečnosti v důsledku výstavby (dostavby) komína. Uspokojivě tedy nezdůvodnil, proč nejsou dány důvody pro zahájení řízení o odstranění stavby ve smyslu § 129 stavebního zákona. - Přezkumné řízení ve věci svého sdělení ze dne 20. 11. 2019 zastavil usnesením s pouze formálním odůvodněním, že právní předpis porušen nebyl, aniž se však v odůvodnění náležitě věnoval konkrétním námitkám stěžovatelů. Uvedl jsem také výhradu k tomu, že stavebníkem předložená zpráva o kontrole nepostačuje pro řádný provoz dostavěného komína, neboť právní předpisy na úseku požární ochrany v případě, že došlo ke stavební úpravě komína, stanoví povinnost doložit nikoli prostou zprávu o kontrole spalinové cesty, ale formálně detailnější zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je i technický protokol revize. Nad rámec námitek stěžovatelů jsem vznesl i otázku, zda je současný účel užívání předmětné stavby (hospodářského objektu bez čp. a č.o.) vzhledem k námitkám stěžovatelů o nadměrném a setrvalém obtěžování kouřem z komína v souladu s posledním kolaudovaným stavem. B. Vyjádření stavebního úřadu B.1 Úpravy komína z pohledu stavebního zákona Stavební úřad pouze zopakoval svůj předchozí závěr z kontrolní prohlídky stavby, který již dříve sdělil stěžovatelům, tedy že došlo k dozdění vrchní části stávajícího komínu s tím, že se nejedná o novou stavbu, ale pouze o opravu stávajícího komínu, a že provedené práce na komínu dle posouzení stavebního úřadu nevyžadují povolení stavebního úřadu. Stavební úřad uzavřel, že nebude zahajovat řízení o odstranění stavby. B.2 Přezkumné řízení Stavební úřad uvádí, že odůvodnění usnesení obsahuje, je stručné, mělo však být více rozvedeno, což stavební úřad akceptuje a napříště bude při řešení obdobných případů postupovat v souladu s mým právním názorem. B.3 Spalinová cesta a požární bezpečnost Stavební úřad uvedl, že vlastník nemovitosti k řízení doložil stavebnímu úřadu kontrolní zprávu spalinové cesty k předmětnému komínu, dle níž spalinová cesta vyhovuje z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu. Dle něj odpovědnost za vydání příslušného podkladu nese kominík jako osoba oprávněná k výkonu činnosti v souladu se zákonem o požární ochraně.[2] Jeho rozhodnutí nemůže stavební úřad zpochybňovat. Vyžádání zprávy o revizi od stavebníka považuje stavební úřad za postup nad rámec povinností. B.4 Povolený účel užívání a kolaudace stavby (hospodářský objekt bez čp. a č.o., na pozemku parc.č.st. Z v k.ú. Y) Stavební úřad uvedl, že v dané části stavby jsou spíše skladovací prostory a domácí dílna pro hobby stavebníka. Stavební úřad nemá k dispozici původní kolaudační rozhodnutí k předmětné stavbě (jak dovozuji - vyjádření se týká hospodářského stavení) a obdobně ani k rodinnému domu na pozemku parc.č.st. Z (zde má stavební úřad zjevně na mysli rodinný dům čp. X). Dále stavební úřad uvedl, že objekt je původní, udržován a podle stavu věci i dlouhá léta neměnně užíván. Stavební úřad neměl důvod pochybovat o účelu užívání a nutnosti vyžadovat kolaudační rozhodnutí. C. Závěrečné hodnocení Opatření úřadu nepovažuji za dostatečná. S ohledem na nepřijetí opatření k nápravě vydávám své závěrečné stanovisko podle § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv. Součástí stanoviska je návrh opatření k nápravě. C.1 Úpravy komína z pohledu stavebního zákona Stavební úřad pouze zopakoval svůj již dříve uvedený názor, který jsem v dané věci považoval za nepřezkoumatelný (detailně viz část C.1. zprávy o šetření). Stavební úřad opět ve smyslu stavebního zákona neposoudil, zda se jednalo o udržovací práce, či o stavební úpravy, a to mimo jiné z pohledu ovlivnění požární bezpečnosti. Své úvahy ohledně toho, že se nejedná o nepovolenou stavební činnost na komínovém tělese, nijak náležitě nerozvedl ani detailně neodůvodnil. Na svém závěru uvedeném ve zprávě o šetření tedy trvám. C.2 Přezkumné řízení Sdělení, že stavební úřad bude při řešení obdobných případů v budoucnu postupovat v souladu se závěrem uvedeným ve zprávě o šetření, vítám. C.3 Spalinová cesta a požární bezpečnost Vzhledem k tomu, že stavební úřad se nijak nevypořádal s námitkami stěžovatelů možného negativního ovlivnění požární bezpečnosti v důsledku výstavby (dostavby) komína, což je v rozporu se zásadou legitimního (oprávněného) očekávání a ochrany veřejného zájmu, upozornil jsem jej zároveň na svá zjištění ohledně spalinové cesty ve vztahu k povinnostem stanoveným předpisy o požární ochraně. Na svém závěru uvedeném ve zprávě o šetření trvám z níže uvedených důvodů. Odpovědnost za soulad stavu a provozu spalinové cesty s požárními předpisy leží na stavebníkovi. Odpovědnost za kontrolu a revizi spalinové cesty leží následně na oprávněné osobě (kominíkovi), která provádí pravidelnou kontrolu spalinové cesty, a v zákonem uvedených případech též její revizi. Stavební úřad jsem upozornil na jednoznačný rozpor mezi mnou zjištěným stavem a požadavky právních (požárních) předpisů. Ten spočívá v tom, že po každé stavební úpravě komínu nepostačí doložení pouhé kontroly spalinové cesty, ale je vyžadována její revize. Stavebníkem předložená zpráva o kontrole k současnému provozu (dostavěného) komína tedy nepostačuje. K tomu opakuji, že právní předpisy na úseku požární ochrany[3] v případě, že byla provedena stavební úprava komína, jakož i v případě, kdy má dojít k připojení spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, stanoví povinnost předložit zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je i technický protokol revize. Na komíny a kouřovody dále kladou požadavky i stavební předpisy, konkrétně § 24 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, jakož i platné normy.[4] V souvislosti s opětovným zprovozněním dříve dlouhodobě nefunkčního (pod střešním pláštěm skrytého) a teprve později znovu nad střešní plášť objektu dostavěného komína došlo jednoznačně ke stavební úpravě spalinové cesty (jak lze dovodit, došlo zároveň patrně i k opětovnému připojení spotřebiče paliv do dříve dlouhodobě nepoužívané spalinové cesty).[5] Skutečnost, že stavebnímu úřadu byla v daném případě předložena pouze kontrolní zpráva, a nikoli revizní zpráva, je nutno považovat za porušení povinností stanovených předpisy o požární ochraně. K řešení je proto nutné uplatnit právní úpravu odstranění závady na stavbě ve smyslu § 132 odst. 3 písm. e) stavebního zákona. K zajištění odstranění (požární) závady na stavbě je ve veřejném zájmu povolán v prvé řadě stavební úřad.[6] C.4 Povolený účel užívání a kolaudace stavby Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že je určena k účelu, pro který je svým stavebně-technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá, bez závad. K užívání hospodářské budovy ke skladování, resp. i jako hobby dílny, nelze mít v obecné rovině jakýchkoliv námitek. Pokud je však užívání hospodářské budovy nebo její části jako hobby dílny spojeno s pravidelnou a obtěžující imisí kouře z výše uvedené spalinové cesty přiváděnou na nemovitosti stěžovatelů, a má-li tedy užívání sousední stavby možný negativní vliv na okolí, považuji za účelem vyjasnění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, za stěžejní uvést následující. Povinností vlastníka stavby je uchovávat po celou dobu její existence ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení[7] (na této povinnosti nic nemění ani skutečnost, že většina vlastníků, zejména starších staveb, si těchto povinností není vědoma a často se o nich často dozví až v souvislosti s projednáváním konkrétní věci stavebním úřadem). V případech staveb, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby[8] (obecně se tento postup označuje jako pasportizace, neboť stavební zákon umožňuje pořídit o skutečném stavu dříve povolených staveb bez dochované dokumentace pouze zjednodušenou dokumentaci - tzv. pasport). Pokud stavební úřad vyhodnocením všech důkazů dojde k závěru, že nejde o stavbu nepovolenou a dostatečně zřejmý je také účel užívání stavby, měl by podniknout kroky k zajištění dokumentace skutečného provedení stavby. Stavební zákon stavebnímu úřadu ukládá, aby v případě, že vlastník stavby dokumentaci sám nepořídí, mu splnění této povinnosti nařídil správním rozhodnutím. Z hlediska procesní ekonomie je nicméně vhodné, aby stavební úřad nejprve vlastníka stavby na jeho povinnost výslovně upozornil a k jejímu splnění jej vyzval.[9] D. Opatření k nápravě Stavebnímu odboru Městského úřadu v Nové Bystřici navrhuji, aby: (A) bezodkladně vyhodnotil povahu provedených stavebních prací na komínu ve vztahu k jejich režimu dle stavebního zákona, tedy zda se jednalo o udržovací práce nebo o stavební úpravy, včetně uvedení příslušného ustanovení stavebního zákona, a detailně zdůvodnil svou úvahu, zda a proč provedené práce (ne)mohly negativně ovlivnit požární bezpečnost a zda a proč případně provádění takových prací či úprav (ne)vyžadovalo některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu; očekávám, že sdělení s tímto vyhodnocením stavební úřad zašle stěžovatelům přímo, a mně na vědomí; (B) v případě, že na základě vyhodnocení dle bodu (A) dojde k závěru, že se jednalo o udržovací práce nebo o stavební úpravy, které vyžadovaly některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí dle stavebního zákona, bezodkladně vyzval vlastníka stavby dle § 134 odst. 5 stavebního zákona, aby nepovolený způsob užívání stavby bezodkladně ukončil; (C) v případě, že na základě vyhodnocení dle bodu (A) dojde k závěru, že se jednalo o udržovací práce nebo o stavební úpravy, které vyžadovaly některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí dle stavebního zákona, bezodkladně zahájil řízení o odstranění stavby komína ve smyslu § 129 stavebního zákona; (D) v případě, že na základě vyhodnocení dle bodu (A) dojde k závěru, že se jednalo o udržovací práce nebo o stavební úpravy, které vyžadovaly některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu, bezodkladně zahájil řízení o přestupku dle § 178 stavebního zákona; (E) dojde-li k závěru, že se nejednalo o udržovací práce nebo o stavební úpravy, které vyžadovaly některé z povolovacích opatření nebo rozhodnutí stavebního úřadu, stavebníka podle § 134 odst. 2 stavebního zákona, bezodkladně vyzval ke zjednání nápravy - doložení revize spalinové cesty jakožto odstranění požární závady na stavbě ve smyslu § 132 odst. 3 písm. e) stavebního zákona, k čemuž mu stanoví přiměřenou lhůtu (na uvedenou požární závadu na stavbě vlastníka upozorní i v případě, že stavební úřad v budoucnu povede řízení o dodatečném povolení stavby); (F) vlastníka stavby podle § 125 odst. 2 stavebního zákona, a to do 30 dnů od doručení tohoto závěrečného stanoviska, výslovně upozornil na povinnost uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou projektovou dokumentaci ve smyslu § 125 odst. 1 stavebního zákona, a aby jej vyzval k doložení dokumentace skutečného provedení stavby (pasport) v přiměřené lhůtě, a to jak k předmětné hospodářské budově, tak k rodinnému domu čp. 17, s upozorněním na možnost mu tuto povinnost dle § 125 odst. 3 stavebního zákona nařídit. Závěrečné stanovisko zasílám starostovi Města Nová Bystřice a žádám, aby mi podle § 20 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv sdělil, zda stavební úřad provedl navržená opatření k nápravě. Odpověď očekávám v zákonné lhůtě 30 dnů od doručení stanoviska. Stanovisko zasílám také stěžovatelům a ponechávám na jejich zvážení, zda na uvedená zjištění (porušení povinností stanovených předpisy o požární ochraně) upozorní orgán vykonávající státní požární dozor, tedy příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Dále stanovisko zasílám na vědomí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Pokud stavební odbor Městského úřadu v Nové Bystřici nepřijme navržená opatření k nápravě nebo provedená opatření nebudu považovat za dostatečná, podle § 20 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv vyrozumím nadřízený úřad, případně mohu o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jmen osob oprávněných jednat jménem stavebního úřadu Městského úřadu Nová Bystřice. JUDr. Stanislav Křeček veřejný ochránce práv [1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také "stavební zákon"). [2] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. [3] Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. [4] ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. [5] Dle kontrolní zprávy spalinové cesty, ze dne 18. února 2020, "napojena krbová kamna". [6] Ustanovení § 132 odst. 3 písm. e) ve spojení s § 134 odst. 2 stavebního zákona. [7] Ustanovení § 125 odst. 1 stavebního zákona. [8] Tamtéž. [9] Více viz např. KŘEČEK, Stanislav, Marcela FADRNÁ, Jana GREGOROVÁ, Jindřich MIKULÁŠTÍK, Stanislava NEUBAUEROVÁ, Pavel PŮČEK, Martin STUDNIČKA a Jana VAŠÍKOVÁ, [2020]. Odstraňování staveb II. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-7631-038-4; str. 35 a násl.; dostupné online https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Odstranovani_staveb_II.pdf.