ESO: Evidence stanovisek ombudsmana
(NÁPOVĚDA)


Obsah nápovědy


Popis aplikace

Evidence stanovisek ombudsmana (ESO) představuje nejširší právnické i laické veřejnosti právní názory veřejného ochránce práv (ombudsmana). V této evidenci jsou zařazeny vybrané zprávy o šetření a závěrečná stanoviska ochránce, případně jiné výstupy ochránce obsahující právní hodnocení.

Veřejný ochránce práv tímto nástrojem rozšiřuje možnosti veřejnosti seznámit se s výsledky jeho činnosti ve vybraných ukončených případech, jak mu ukládá § 23 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv (zákon č. 349/1999 Sb.). Zejména však doufá, že jeho výkladová stanoviska napomohou právní praxi lepšímu uchopení právní úpravy, a to obzvláště v těch případech, kdy neexistuje dostatečná soudní judikatura či odborná literatura.


Základní stručný návod

(Po pročtení následujícího odstavce je možné začít ihned intuitivně vyhledávat za případné dopomoci bublinové nápovědy.)

Rozhraní aplikace je rozděleno na čtyři záložky: Vyhledávání, Nalezené, Odložené výsledky (a tento Návod). Na záložce Vyhledávání se provádí zadávání parametrů vyhledávání a spouští se vlastní vyhledávání. Na záložce Nalezené se zobrazují výsledky posledního provedeného hledání. Nalezené záznamy na této záložce jsou průběžně obměňovány podle výsledků jednotlivých hledání. Každý nalezený záznam na záložce Nalezené si lze odložit k další práci (za účelem vytváření rešeršního seznamu k dalšímu prohlížení, tisku či stažení na lokální počítač) na záložku Odložené výsledky, kde zůstává až do požadavku uživatele na odstranění záznamu nebo ukončení aplikace.


Obsah aplikace (data)

Evidence stanovisek ombudsmana obsahuje klíčové dokumenty ochránce ze všech oblastí, jimiž se ze zákona zabývá. Z oblasti veřejné správy v něm naleznete zejména zprávy o šetření (§ 17 a § 18 zákona o veřejném ochránci práv) a závěrečná stanoviska (§ 19 zákona o veřejném ochránci práv). Pro zájemce o témata zacházení s osobami omezenými na svobodě (tzv. detence) jsou k dispozici zprávy z návštěv zařízení (§ 21a zákona o veřejném ochránci práv). Agendu ochrany před diskriminací pak reprezentují zprávy o zjištění / nezjištění diskriminace, doporučení ochránce či výzkumné zprávy (§ 21b zákona o veřejném ochránci práv). V aplikaci se objevují i některé další dokumenty ochránce, pokud obsahují nosné právní závěry. Všechny dokumenty jsou za účelem jejich veřejného šíření anonymizovány.

Aplikace byla zpětně naplněna vybranými dokumenty přibližně od roku 2009 a je průběžně doplňována.


Záložka Vyhledávání

Vyhledávací maska se zobrazí po zvolení záložky Vyhledávání. Pomocí kombinací jednotlivých kritérií lze dosáhnout velmi přesných výsledků (které lze dále zpřesňovat dalšími koly vyhledávání – viz dále). Hledáte-li konkrétní dokument, lze využít hledání dle spisové značky. Hledáte-li blíže neidentifikované dokumenty vztahující se k určitému tématu, vyzkoušejte nejprve vztah k právním předpisům nebo fulltextové vyhledávání.

Popis jednotlivých polí masky:

Forma zjištění ochránce

Vyhledá typ dokumentu ochránce:

dokumenty související s vyřizováním jednotlivých podnětů z oblastí veřejné správy a z oblasti rovného zacházení

Typ dokumentu Vysvětlení
Odložení hodnocení případu na základě podkladů stěžovatele (zjevná neexistence pochybení úřadu; neexistence diskriminace; nedostatek působnosti ochránce; jiné důvody znemožňující postup ochránce)
Zpráva o šetření - § 17 zjištění a závěry ochránce při neshledání zásadního pochybení úřadu
Zpráva o šetření - § 18 zjištění a závěry ochránce při shledání pochybení úřadu, může obsahovat návrh opatření k nápravě
Závěrečné stanovisko - § 19 stanovisko ochránce, pokud úřad neprovedl opatření k nápravě na základě zprávy o šetření, obsahuje návrh opatření k nápravě
Sankce - § 20 vyrozumění ochránce nadřízenému úřadu (vládě) nebo informace veřejnosti, pokud úřad neprovedl opatření k nápravě ani po stanovisku ochránce;

vyrozumění ochránce Poslanecké sněmovně, pokud nedosáhl nápravy ani vyrozuměním nadřízeného úřadu, či zveřejněním případu
Zpráva o zjištění diskriminace - § 21b zjištění a závěry ochránce při obecném shledání diskriminace; může být součástí zprávy o šetření
Zpráva o nezjištění diskriminace - § 21b zjištění a závěry ochránce při neshledání diskriminace nebo nemožnosti prokázat, že k diskriminaci došlo v šetřené věci; může být součástí zprávy o šetření
Doporučení (diskriminace) - § 21b názor ochránce na obecný problém z oblasti rovného zacházení určený široké veřejnosti (postup z vlastní iniciativy)
Stanovisko (diskriminace) - § 21b reakce ochránce na obecný dotaz k problematice rovného zacházení (odpověď konkrétnímu subjektu, může sloužit i odborné veřejnosti)
Výzkumná zpráva (diskriminace) - § 21b zpráva o výsledku výzkumu ochránce zaměřeného na prosazování práva na rovné zacházení v určité oblasti

písemnosti týkající se zacházení s osobami omezenými na svobodě v různých druzích zařízení a sledování vyhoštění – nucených návratů

Typ dokumentu Vysvětlení
Souhrnná zpráva z návštěv zařízení - § 21a zjištění ochránce z návštěv vybraných zařízení určitého druhu
Zpráva z návštěvy zařízení - §21a zjištění ochránce z návštěvy jednotlivého zařízení (může / nemusí obsahovat zjištění špatného zacházení a doporučení k nápravě)
Zpráva ze sledování vyhoštění - § 21a obsahuje zjištění ochránce ze sledování vyhoštění (nuceného návratu) v případě zjištění špatného zacházení a doporučení k nápravě
Sankce (návštěva zařízení, sledování vyhoštění) - § 20 vyrozumění ochránce nadřízenému úřadu (vládě) nebo informace veřejnosti, pokud zařízení nebo úřad neprovedly ochráncem žádaná opatření k nápravě zjištěného špatného zacházení nebo jiných nedostatků

písemnosti související s uplatňováním různých zvláštních oprávnění ochránce

Typ dokumentu Vysvětlení
Návrh Ústavnímu soudu návrh ochránce na zrušení podzákonného předpisu
Kárná žaloba kárná žaloba proti předsedovi nebo místopředsedovi soudu (ve věci státní správy soudu)
Připomínka v legislativním procesu připomínky ochránce k návrhům právních předpisů
Vyjádření pro Ústavní soud vyjádření ochránce k návrhu na zrušení zákona nebo podzákonného předpisu;

vyjádření ochránce - opatrovníka v řízení o ústavní stížnosti;

vyjádření ochránce na žádost Ústavního soudu v jiných věcech
Doporučení ke změně předpisů - § 22 doporučení ochránce vydat, změnit nebo zrušit právní nebo vnitřní předpis
Žaloba ve veřejném zájmu žaloba ochránce proti rozhodnutí správního orgánu v případě závažného veřejného zájmu

zprávy o činnosti ochránce adresované Poslanecké sněmovně

Typ dokumentu Vysvětlení
čtvrtletní zpráva sněmovně § 24/1a) informace Poslanecké sněmovně o činnosti ochránce za uplynulé čtvrtletí
souhrnná zpráva sněmovně § 23/1 informace Poslanecké sněmovně o činnosti ochránce za uplynulý rok

Agenda

Člení dokumenty podle povahy činnosti ochránce.

Zkratka Vysvětlení
VOP vyřizování jednotlivých podnětů včetně podnětů obětí diskriminace od roku 2014
DIS písemnosti z oblasti rovného zacházení včetně podnětů obětí diskriminace podaných před rokem 2014 (podněty obětí diskriminace od roku 2014 v agendě VOP)
NZ zjištění ze systematických návštěv zařízení, v nichž se nacházejí osoby omezené na svobodě, a zjištění ze sledování vyhoštění – nucených návratů
SZD písemnosti související s uplatňováním zvláštních oprávnění ochránce (doporučení ke změně právní úpravy, návrh Ústavnímu soudu na zrušení podzákonného předpisu, kárná žaloba proti soudním funkcionářům, žaloba ve veřejném zájmu proti rozhodnutí správního orgánu, vyjádření k Ústavnímu soudu)
PDCJ čtvrtletní a výroční zprávy o činnosti ochránce adresované Poslanecké sněmovně, připomínky k návrhům právních předpisů

Výsledek šetření

Člení dokumenty podle závěrů ochránce o pochybení úřadu, diskriminaci, či špatném zacházení; některé dokumenty z povahy věci hodnocení neobsahují („nezjišťuje se“).

Závěry Vysvětlení
pochybení nezjištěno závěr ochránce o jednání správních úřadů (agenda VOP)
pochybení zjištěno
špatné zacházení nezjištěno závěr ochránce ve věcech zacházení s osobami omezenými na svobodě a ze sledování vyhoštění – nucených návratů (agenda NZ)
špatné zacházení nezjištěno
diskriminace neprokázána závěr ochránce ve věcech rovného zacházení (agenda DIS a VOP)
diskriminace nezjištěna
diskriminace zjištěna
nezjišťuje se dokumenty, v nichž ochránce z povahy věci nehodnotí, zda došlo k pochybení úřadu, diskriminaci, či špatnému zacházení (agenda VOP - odložení; agenda DIS – doporučení, stanovisko; agenda SZD; agenda PDCJ)

Oblast práva

Celý právní řád je pro interní potřeby ochránce rozdělen do mnoha oblastí a podoblastí práva (např. Pozemkové právo, Sociální zabezpečení, Diskriminace, Pracovní právo, Ochranná nebo ústavní výchova,…). Zadáním konkrétní oblasti (či podoblasti) z číselníku lze vyhledávání omezit, či při vyplnění jen tohoto pole hledat vše, co ochránce k této oblasti (či podoblasti) zveřejnil. Oblasti 201 – 217 se vztahují k veřejné správě, oblasti 801 - 809 k zacházení s osobami omezenými na svobodě a oblasti 220 – 227 a 910 – 912 k diskriminaci. Oblasti 232 – 237 pak pokrývají agendu mimo působnost ombudsmana.

Věc

Po zvolení příslušné oblasti (viz předchozí pole) lze dále předmět zájmu upřesnit zvolením položky z podrobnějšího členění (např. oblast práva Dávky pomoci v hmotné nouzi lze upřesnit položkami: doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc,…). Pole Věc nelze vyplnit bez zadání hodnoty do pole Oblast práva.

Heslář

Vyhledávání  lze dále upřesnit výběrem položky v poli Heslář. Na rozdíl od „hesel“ uvedených v poli Věc (viz výše) se hesla v poli Heslář neváží k jednotlivým oblastem práva. S jejich pomocí lze vyhledávat (průřezová) témata ve všech záznamech vložených v ESO. Vyhledávač umožňuje současně vyhledávat pomocí více hesel (zadání dalšího hesla pomocí tlačítka Přidat) – v takovém případě vyhledá všechny záznamy, u kterých jsou indexována všechna zadaná hesla současně. Doporučujeme Heslář využívat zejména pro vyhledávání dokumentů zabývajících se problematikou rovného zacházení nebo ochranou osob omezených na svobodě.

Vztah k českým právním předpisům

Vyhledávání záznamů je možné provádět podle jejich vztahu k dotčeným českým právním předpisům. Kromě českých právních předpisů zveřejňovaných ve Sbírce zákonů (Sb.), je možné vyhledávat i mezinárodní smlouvy vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv (Sb. m. s.). Při výběru je nutné z roletkové nabídky zvolit sbírku, ve které měl být právní předpis publikován a zadat (minimálně) číslo a rok publikace.

Vztah k evropským právním předpisům

Vyhledávání záznamů je možné provádět podle jejich vztahu k dotčeným evropským předpisům. Při výběru je nutné z roletkové nabídky zvolit nejprve druh právního předpisu. V případě směrnice a nařízení je třeba dále doplnit příslušné referenční číslo (číslo a rok). Pro zúžení vyhledání je vhodné vyplněním dalších polí uvést i konkrétní ustanovení dotčeného evropského právního předpisu.

Hledání fulltextem

Pomocí fulltextového vyhledávání je možné požadovaný text v ESO vyhledávat pouze v obsahu evidovaných dokumentů a právních větách (volbu lze provést pomocí zaškrtnutí).

Fulltextové vyhledávání probíhá s podporou lemmatizátoru. Není vyhledáván pouze textový řetězec přesně odpovídající zadání, ale jsou vyhledávána i slova v různých gramatických tvarech, která mají stejný základ (lemma). Tuto funkci je možné omezit použitím příslušného operátoru (viz tabulka níže).

Při zadání dotazu v poli Hledání fulltextem lze využívat následujících operátorů:

Operátor, parametr Funkce Příklad
slovo Vyhledá všechny dokumenty, v jejichž textu se vyskytuje zadané slovo ve všech jeho gramatických tvarech. Vyhledávač nerozlišuje malá a velká písmena. Z této funkcionality se potom vychází u dalších kombinací s následujícími operátory. silnice
" " Vyhledá všechny dokumenty, v jejichž textu se vyskytuje přesně zadaná fráze v uvozovkách, tedy se stejným pořadí slov a jejich tvarech. "kameny na silnici"
slovo slovo

slovo AND slovo
Vyhledá všechny dokumenty, v jejichž textu se vyskytují zároveň obě zadaná slova ve všech jejich gramatických tvarech. Operátor AND může být vypuštěn. kameny AND silnice
slovo OR slovo< Vyhledá všechny dokumenty, v jejichž textu se vyskytuje alespoň jedno ze zadaných slov v jakémkoli jeho gramatickém tvaru. kameny OR silnice
NOT slovo Vyhledá všechny dokumenty, v jejichž textu se nevyskytuje zadané slovo v žádném jeho gramatickém tvaru. NOT silnice
slovo NEAR(<počet slov>) slovo Vyhledá všechny dokumenty, v jejichž textu se vyskytují zadaná slova vzdálená od sebe maximálně o daný počet slov. Nezáleží na tom, jestli je druhé slovo vpravo nebo vlevo od prvního. kameny NEAR(5) silnice
* Znak "hvězdička" je možné použít pro nahrazení libovolného počtu znaků v hledaném řetězci. Je možné ho použít před i za hledaným výrazem. Vyhledají se potom všechny dokumenty, v jejichž textu se vyskytuje slovo s přesně zadanými znaky, za nimiž následují, nebo jim předchází libovolné znaky. havar*
*stavba

Jednotlivé fulltextové operátory lze vzájemně kombinovat (např. slovo OR slovo NOT slovo).

Datum podání od / do

Vyplněním těchto polí lze dotaz časově upřesnit ve vztahu k datu podání podnětu ochránci. Jedná se o datum, kdy stěžovatel doručil podnět ochránci, resp. o datum evidence tohoto podání, které může být opožděno o několik dnů oproti dnu skutečného podání.

Datum vydání od / do

Vyplněním těchto polí lze dotaz časově upřesnit ve vztahu k datu vydání zprávy, stanoviska, či jiného dokumentu ochránce.

Jen s právní větou

Pokud toto pole není zaškrtnuto (základní předvolba), hledá aplikace veškeré požadované dokumenty. Po zaškrtnutí tohoto pole bude aplikace nabízet pouze dokumenty obsahující právní větu.

Většina publikovaných dokumentů má editory dodatečně vytvořenu právní větu, která je buďto doslovně převzata z textu dokumentu, či je dotvořena tak, aby shrnovala názor ochránce.

Právní větou se pro účely aplikace obvykle rozumí zobecněné právní jádro případu použitelné pro budoucí obdobné případy, nicméně v některých případech může jít s ohledem na specifické postavení ochránce spíše o jeho doporučení, shrnutí roztříštěné právní úpravy, apod. – tedy text, který by kupříkladu v justiční praxi jako právní věta neobstál.

Vyhledat

Vyhledá záznamy podle zadaných parametrů vyhledávání. Parametry vyhledávání jsou přidány do historie dotazů. Nalezené záznamy se zobrazí na záložce Nalezené. Seznam záznamů na záložce Nalezené bude nahrazen novým výsledkem hledání. Po stisku tlačítka Vyhledat dochází k automatickému přechodu na záložku Nalezené.

Vymazat dotaz

Zruší zadané parametry vyhledávání a nastaví výchozí hodnoty. Vyhledané záznamy na záložce Nalezené a záložce Odložené zůstávají beze změn.

Vyloučit z nalezených

Ze seznamu záznamů na záložce Nalezené z předchozího vyhledávání vyloučí ty záznamy, které splňují zadané parametry vyhledávání. Parametry vyhledávání jsou přidány do historie dotazů.

Vyhledat v nalezených

Vyhledá záznamy podle zadaných parametrů vyhledávání. Vyhledávání je prováděno pouze v záznamech na záložce Nalezené. Parametry vyhledávání jsou přidány do historie dotazů. Nalezené záznamy se zobrazí na záložce Nalezené. Původní seznam nalezených v záložce Nalezené je nahrazen výsledkem nového hledání.

Vyhledat a přidat k nalezeným

Vyhledá záznamy podle zadaných parametrů vyhledávání. Parametry vyhledávání jsou přidány do historie dotazů. Nalezené záznamy zobrazí na záložce Nalezené. Nově nalezené záznamy jsou přidány k původnímu obsahu záložky Nalezené.

Záložka Nalezené

Záložka Nalezené zobrazuje výsledky posledního provedeného hledání. Řazení vyhledaných záznamů lze provádět podle kritérií uvedených v záhlaví seznamu ( Spisová značka, Oblast práva, Věc, Forma zjištění ). Změna řazení vyhledaných záznamů se provádí kliknutím na příslušné kritérium. S jednotlivými záznamy na této záložce lze provádět následující operace:

Odstranit vybrané

Ze seznamu nalezených záznamů odstraní uživatelem vybrané záznamy.

Odložit vybrané

Ze seznamu nalezených záznamů odloží uživatelem vybrané záznamy na seznam v záložce Odložené.

Stáhnout vybrané

Uloží vybrané záznamy v komprimovaném formátu (zip).

Export do XLS

Převede seznam všech nalezených záznamů do tabulky v programu Microsoft Office Excel ve formátu XLS. Tento formát je uživatelsky přívětivější než formát CSV. Pro export pouze některých záznamů je nutné záznamy nejprve vybrat a odložit do seznamu na záložce Odložené a následně pomocí tohoto tlačítka exportovat.  

Export do CSV

Převede seznam všech nalezených záznamů do jednoduchého souborového formátu. Jednotlivé exportované hodnoty jsou oddělené čárkami. Jeho výhodou je větší kompatibilita s různými tabulkovými procesory. Pro export pouze některých záznamů je nutné záznamy nejprve vybrat a odložit do seznamu na záložce Odložené a následně pomocí tohoto tlačítka exportovat. 

Symbol lupy  Lupa

Kliknutím na symbol lupy se otevře detail příslušného záznamu.

V detailu záznamu se v horní části okna zobrazují souhrnné informace záznamu, níže je zobrazována právní věta (byla-li vytvořena) a následuje samotný text dokumentu.  

Stiskem tlačítka Export bude detail záznamu exportován ve formátu doc a otevře se v příslušném textovém editoru. Detail záznamu otevřený v textovém editoru lze následně tisknout nebo uložit na lokální počítač.

Kliknutím na tlačítka Předchozí/Následující (V rámci nalezených) lze přejít na detail předchozího/následujícího záznamu v seznamu.

Kliknutím na tlačítka Předchozí/Následující (V rámci spisu) lze přejít na detail předchozího/následující dokumentu v rámci jedné spisové značky.

Z detailu záznamu se lze vrátit na seznam nalezených nebo odložených výsledků nebo přímo na vyhledávací masku.


Záložka Odložené

Záložka Odložené obsahuje záznamy, které si uživatel odložil ze seznamu na záložce Nalezené. Přidání záznamů se provádí na záložce Nalezené. Na záložce Odložené lze provádět v zásadě tytéž operace jako na záložce Nalezené.

Odstranit vybrané

Ze seznamu nalezených záznamů odstraní uživatelem vybrané záznamy.

Stáhnout vybrané

Uloží vybrané záznamy v komprimovaném formátu (formát zip).

Export do XLS

Převede seznam všech nalezených záznamů do tabulky v programu Microsoft Office Excel ve formátu XLS. Tento formát je uživatelsky přívětivější než formát CSV.

Export do CSV

Převede seznam všech nalezených záznamů do jednoduchého souborového formátu. Jednotlivé exportované hodnoty jsou oddělené čárkami. Jeho výhodou je širší použití v různých tabulkových procesorech.