Spisová značka 787/2020/VOP
Oblast práva Svoboda projevu, správa na úseku tisku, činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Věc televizní vysílání
Forma zjištění ochránce Zpráva o šetření - § 18
Výsledek šetření Pochybení zjištěno
Vztah k českým právním předpisům 359/1999 Sb., § 10 odst. 4
231/2001 Sb., § 32 odst. 1 písm. g), § 59 odst. 1
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 05. 02. 2020
Datum vydání 26. 11. 2020

Text dokumentu

Vaše značka 322647-RRTV Sp. zn. 787/2020/VOP/VBG Č. j. KVOP-47601/2020 Datum 26. listopadu 2020 Vážený pan Bc. Ivan Krejčí předseda Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Škrétova 44/6 120 21 Praha 2 Vážený pane předsedo, obracím se na Vás, abych Vás informovala, že jsem podle § 9 písm. d) a § 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zahájila šetření z vlastní iniciativy ohledně postupu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále také "rada") při uplatňování dohledových oprávnění nad vysíláním televizního pořadu Výměna manželek. Svá zjištění a právní hodnocení postupu rady při prověřování diváckých podnětů týkajících se pořadu Výměna manželek shrnuji dále. Za zásadní považuji převážně zjištění, že postup rady vycházející ze zpracovaných obsahových analýz audiovizuálního obsahu dílů odvysílaných ve dnech 18. dubna 2018, 25. září 2019 a 23. října 2019 neodpovídá škodlivosti jednotlivých audiovizuálních obsahů, které jsem měla možnost zhlédnout a posoudit. Shrnutí skutkových zjištění a dosavadního postupu. Vážený pane předsedo, v únoru tohoto roku se na Vás obrátila z pověření tehdejší veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., vedoucí odboru veřejného pořádku a místní správy JUDr. Veronika Gabrišová, a dotazovala se, jak rada naložila s diváckými podněty k uvedenému pořadu, které obdržela v letech 2018-2019. Z Vaší odpovědi [1] vyplývá, že rada obdržela čtyři divácké podněty, na 2. zasedání dne 28. 1. 2020 projednala jednu stížnost, další dvě projednala na 4. zasedání dne 25. 2. 2020. Za tímto účelem byly zpracovány obsahové analýzy audiovizuálních obsahů, které pořad prověřily z hlediska dodržení zákonných povinností provozovatele. S analýzami, podněty a audiovizuálními záznamy se rada seznámila na svých zasedáních a rozhodla o dalším postupu. Současně jste potvrdil, že rada nezahájila žádné řízení pro porušení povinností provozovatele televizního vysílání uvedených v § 32 odst. 1 písm. c), e), g), h), j) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon č. 231/2001 Sb."). Poté, co mě veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček pověřil výkonem části své působnosti, [2] mimo jiné činnosti rady, požádala jsem Vás o anonymizované kopie diváckých podnětů a zpracované analýzy audiovizuálních obsahů. Z Vaší odpovědi [3] vyplynulo, že rada v letošním roce projednala jednu stížnost na pořad Výměna manželek na 2. zasedání [4] a dvěma se zabývala na svém 4. zasedání. [5] Ve všech případech rozhodla o odložení věci podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Z analýzy k diváckým stížnostem na vysílaný pořad - konkrétně k odvysílaným dílům ze dnů 18. dubna 2018, 25. září 2019 a 23. října 2019, které rada obdržela v letech 2018-2019, vyplynulo, že ve všech případech rada rozhodla o odložení věci podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Z obsahu analýz považuji za relevantní především následující skutečnosti. Díl z 18. dubna 2018. [6] Za "potencionálně problematický moment" označila rada scénu, kdy opilý otec v hádce s vyměněnou manželkou tuto fyzicky napadne, musí zasáhnout televizní štáb a muže od ženy odtáhnout, muž odchází z bytu, na chodbě tluče hlavou o dveře výtahu; je zřejmé, že děti opilost, křik otce a nadávky špatně snášejí, pláčou. Dle názoru rady jde o klasický prvek žánru reality show, která právě na těchto vyhrocených konfrontacích či odchylkách chování staví, neboť jej činí pro diváky atraktivní. Monitoring nepotvrdil, že by scéna či pořad překročily meze dané § 32 odst. 1 g) zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, tj. že by měl potenciál ohrozit psychický, mravní vývoj dětí a mladistvých. Pořad není určen pro dětské diváky a jako takový je zařazen do večerního vysílání, kdy se předpokládá korekce ze strany rodičů. Vulgarismy byly "vypípány". Díl z 25. září 2019. [7] Není v kompetenci rady prošetřit, zda způsob, jakým otec řešil výchovné problémy syna, kdy tento byl trestán klečením na dřevěné masážní podložce, je vhodný. Rada nevyloučila, že v daném případě trestání chlapce mohlo být klasifikováno jako týrání; posouzení je věcí OSPOD, případně policie. Pořad explicitně trestání dětí ani jejich utrpení nezobrazoval. Vulgární výrazy byly "vypípány". Pořad byl navíc vysílán po 20:00 h, kdy již bývají děti pod dohledem dospělých. Díl 23. října 2019 [8] Z předložené analýzy je zřejmé, že rada si uvědomuje necitlivý až tyranský vztah staršího partnera k partnerce i dětem. Uvažuje, do jaké míry pořad reflektoval reálnou situaci a do jaké míry se odehrál podle scénáře, když výměna plasticky demonstrovala fungování bez problémů fungující rodiny v kontrastu se špatným fungováním druhé rodiny. Pořad působil jako dokument nepostrádající empatické a osvětové prvky. Pořad mohl být pro diváky přínosný v poskytnutí vhledu do problematiky sociálně slabých rodin. Problémy atopického ekzému a jakéhosi vypjatě patriarchálního přístupu hlavy jedné rodiny k ostatním členům rodiny, zejména k synovi partnerky z předchozího vztahu, hraničícího s týráním, zůstaly v pořadu nevyřešeny, ale to v žádném případě neznamená, že nebyly pojmenovány a odsouzeny - v hodnocení výměny energickou manželkou z druhé rodiny. Vulgarismy byly "vypípány". Moje právní hodnocení Na úvod předesílám, že primárním důvodem mého zájmu o vysílaný pořad Výměna manželek je především účinkování dětí v něm. [9] Neméně problematické však považuji i jeho sledování dětskými diváky. I když rada uznává, že pořad není vhodný pro děti, domnívám se, že k jejich ochraně před negativními vlivy jeho vysílání nestačí fakt, že je vysílán (převážně) po 20:00 h, "kdy již děti bývají pod dohledem dospělých". Argument rady, že pořad Výměna manželek není určen pro dětské diváky a jako takový je vysílán v rámci večerního vysílání, kdy se předpokládá korekce ze strany rodičů, dle mého soudu, neobstojí. Dětští diváci jsou chráněni zákonem tím, že je stanovena povinnost provozovateli nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 h pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; [10] na odpovědnosti rodičů - zákonných zástupců následně je, aby zajistili, že dítě v času od 22:00 do 6:00 h nebude sledovat pořad pro ně nevhodný. Současně zákon provozovateli ukládá zajistit, aby vysílání těchto pořadů (rozumějme v času povoleném, tj. po 22:00 h) bezprostředně předcházelo upozornění na nevhodnost takového pořadu pro děti a mladistvé, pořad byl označen obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé. Pořad Výměna manželek byl vysílán TV NOVA, s. r. o., od 20:20 h a opakovaně reprízován v dopoledním času, tj. v času, kdy by - za předpokladu, že obsah tohoto pořadu je způsobilý ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých - běžet neměl (zákon to zakazuje). Rada uznává, že pořad není vhodný pro děti, současně však nečiní žádné úkony směřující k tomu, aby provozovatel pořadu od jeho dalšího vysílání upustil - mám na mysli primárně upozornění na porušení povinnosti dle § 32 odst. 1 písm. g) a stanovení lhůty k nápravě dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. [11] Na divácké stížnosti rada reagovala odložením věci dle 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Respektuji, že je to rada, kdo jako regulační orgán v oblasti rozhlasového a televizního vysílání nastavuje standardy týkající se vysílání, jako kolektivní orgán rozhoduje hlasováním, a konečné rozhodnutí proto není subjektivním názorem jedince, ale názorem skupiny vycházejí z průměrného vnímání společnosti. Jsem si rovněž vědoma, že soudy opakovaně radě neupřely možnost posuzovat vysílání a dovozovat, zda provozovatelé plní zákonem stanovenou povinnost nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 h pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých. Soudy nicméně připustily, [12] že povinnost rady vyžádat si znalecký posudek nebo vyjádření odborníků může být dána ve zvlášť obtížných či sporných případech. O takový případ, dle mého názoru, v případě pořadu Výměny manželek jde. Moje úvahy o potenciálním riziku i pouhého sledování pořadu Výměna manželek dětskými diváky vychází ze skutečnosti, že (běžnou) součástí odvysílaných dílů jsou sociálně patologické jevy (zejména agrese, opilství), vulgarismy (byť "vypípané", ale rozpoznatelné), urážení a ponižování účinkujících (zvláště v přítomnosti dětí) a kritika partnerských vztahů, výchovy, rodiny. Prezentování zmíněných fenoménů prostřednictvím televizní obrazovky vede k jejich normalizaci, jsou prezentovány jako něco, "co se prostě děje". Ačkoliv televize (na rozdíl od výchovy v rodině) má spíše zprostředkovaný dopad, přesto je možné uvažovat o ohrožení normálního vývoje, pokud jsou jejímu působení vystaveny děti (v mladším než adolescentním věku). Mladší děti nemají ještě ukotvený morální systém, rozvoj emociálních, sociálních a kognitivních schopností neumožnuje kritické zhodnocení sledovaného a distancování se od prezentovaného. Televize navíc nijak nevysvětluje, co se děje "před a za kamerou", co je "realita" a co je "dle scénáře". V určitém věku může být navíc televize dětmi chápána jakou autorita ("bylo v televizi, je to pravda"). I rada uznává, že "scénář" Výměny manželek stojí na konfliktu, rozdílech vyměněných manželek a odlišnostech poměrů zainteresovaných rodin. Základním potenciálně nebezpečným okamžikem je už samotná výměna matek - každá z vyměněných matek opouští svoji rodinu, své děti, mnohdy v kojeneckém věku (například v dílu z 23. září 2019 bylo dítě kojené až do doby spuštění natáčení), do domácnosti přichází zcela cizí žena, zpravidla zcela opačné "povahy" než matka, která domácnost opouští. Rozepře a konflikty, k nimž logicky pak mezi "novou manželkou" a "domácím partnerem" dochází, nejsou většinou řešeny v klidu a konstruktivně, ale spíše se objevují hádky, agresivita a násilí - například v dílu z 18. dubna 2018 dojde k napadení vyměněné manželky podnapilým manželem druhé ženy; muže od ženy odděluje televizní štáb. Kultivovaný projev nahrazují vulgarismy (nadávky, urážení); samotné "vypípání" nepovažuji za dostatečné opatření k ochraně dětského diváka. [13] Dětský divák je prostřednictvím pořadu konfrontován s tvrdou výchovou otců či stávajících partnerů vyměněných manželek; sleduje odmítání dítěte "když zlobí" a nepřiměřené trestání dětí - například v dílu ze dne 25. září 2019 otec vyhrožuje synovi, že bude klečet (na dřevěné masážní podložce) - tyto případy mohou signalizovat týrání dítěte. Negativně lze vnímat i jakékoliv projevy opilství a s tím spojené exhibice - například v dílu ze dne 18. dubna 2018 otec po napadení vyměněné manželky a vyvedení televizním štábem mlátí hlavou do zdi a předstírá, že je "King Kong". Pokud televize prezentuje situace, které jsou rizikové a nevhodné pro děti, neměly by je děti sledovat, protože jsou rizikové pro jejich vývoj. U pořadu Výměna manželek je, z mého pohledu, toto riziko navíc umocněno tím, že jeho součástí jsou skutečné děti. To může vést k silnějšímu ztotožnění se a nekritickému přejímání prezentovaných modelů chování (posiluje to dojem normality). I když si uvědomuji, že reálný dopad sledování daného pořadu významně ovlivňuje věk dítěte, jeho rodinné a sociální zázemí, nemohu pominout riziko, že dítě bude nevhodné, agresivní, vulgární chování účinkujících vnímat jako "normální" a následováníhodné. [14] Za normu bude považovat hrubost, urážky, vzájemné napadání, případně i násilí. Přičemž toto riziko může být o to vyšší, pokud se v okolí dítěte tyto negativní jevy také vyskytují. Dítě se pouze "utvrdí" o tom, co je "normální". Judikatura potvrzuje, že dětský divák může chování aktérů považovat za běžnou normu, zejména mladší děti nejsou schopny rozlišit, že se např. jedná o jednání pod vlivem alkoholu, návodu (scénáře). [15] Způsoby a modely chování mohou být dětskými diváky přebírány a bez hlubšího uvažování používány. [16] Nelze pominout riziko, že dítě se může náhodně vyskytnout u určité sekvence pořadu (např. napadení vyměněné manželky), aniž dál mohlo sledovat celkové vyznění. [17] Jsem si vědoma, že násilí, s nímž může být dětský divák skrze pořad Výměny manželek konfrontován, např. v případě napadení vyměněné manželky v dílu z 18. dubna 2018, zdaleka nedosahuje brutality či děsivosti jako pořady, u nichž rada v minulosti uložila pokuty, které soudy svými rozhodnutími potvrdily. [18] Násilí však stále zůstává násilím. Dítě je svědkem násilí, byť zprostředkovaně skrze televizní obrazovku. Vliv takového zážitku nelze podceňovat. I když nezpochybňuji, že záleží na typu a intenzitě násilí, věku a charakteristikách dítěte, sociální situaci jeho rodiny, atmosféře, v níž vyrůstá, platí, že jakékoliv "vystavení" dítěte násilí lze považovat za nebezpečné, způsobilé ohrozit jeho psychický vývoj. Zejména mladší děti nedokážou situaci násilí rozumově a emočně zpracovat. Vypjaté situace a násilí, které dětský divák může prostřednictvím televizní obrazovky shlédnout, mohou v dítěti navíc vzbuzovat strach o děti účinkující v pořadu, pokud ty jsou vyděšené a pláčou (viz napadení v dílu z 18. dubna 2018). Jak vyplývá z judikatury, "je třeba vnímat, že ochrana poskytovaná výše uvedeným zákonným ustanovením je zaměřená na ochranu vymezené skupiny diváků - dětí a mladistvých - především s ohledem na jejich nízký věk, který, a to vzhledem k řadě okolností, nedává vždy záruku, že se dítě či mladistvý s obsahem pořadu vždy vypořádá shodně, jako když je tento pořad vnímán dospělým divákem. Zmíněná řada okolností, která toto nezaručuje, může spočívat v různém přístupu dítěte či mladistvého ke sledovanému pořadu danému tím, že u vysílaného pořadu se může ocitnout dítě i velmi nízkého věku, které samo není s to rozeznat podstatu pořadu, dále se zde dítě může ocitnout náhodně jen v okamžiku vysílání určité sekvence či vyobrazení, přičemž nelze opominout ani to, že ne všechny děti vyrůstají v takovém rodinném a sociálním prostředí, v němž by rodinní příslušníci dítě či mladistvého citlivě a racionálně vedli při sledování takového pořadu a vysvětlili mu vlastní podstatu (...) pořadu. [19] Posouzení nebezpečnosti reality show (Vyvolení, Big Brother), které pro radu v roce 2005 vypracoval PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., [20] potvrzuje, že pro dítě rozhodně není vhodné mj. sledovat přímou agresi v podobě vulgarity a hrubosti. Podle PhDr. Mgr. Klimeše, Ph.D., "nejde jen o to, jaké výrazy jsou použity, eventuálně ,vypípány'. Jde o celkovou úroveň komunikace, které by děti neměly být svědkem, a pokud, tak rozhodně s hodnocením, že takto se to opravdu nedělá. (...) Pokud děti takto mezi sebou řeší konflikty, tak je za to přes den trestáme, ale navečer si pak pustí televizi a tam uvidí, že takto se řeší konflikty mezi dospělými. (...) Prezentování takového chováním bez komentáře a hodnotícího rámce může vážně narušit morální vývoj dítěte." PhDr. Mgr. Klimeš, Ph.D., potvrzuje, že negativní vliv televize je tím větší, čím více selhává rodina. Negativně formující vliv reality show dopadne nejvíce na děti, které již také mají dost těžký osud. Nelze tedy spoléhat pouze na ochraňující rodiny. Ke škodlivosti televize a jednotlivých pořadů PhDr. Mgr. Klimeš, Ph.D., dodává, že "posuzování reality show se často zvrhává v posuzování jednotlivých výroků, gest či izolovaných událostí. To je trochu krátkozraké. Stávající věda není schopna vysledovat dopad izolovaných televizních událostí (jednotlivých výroků a scén) na psychiku dítěte, avšak vcelku bezpečně dokáže posoudit (stejně jako rodiče) vhodnost určitého prostředí pro děti. Rodiče také nejsou schopni dokázat, jak jednotlivými událostmi určitá parta kazí jejich dítě. Prostě posuzují druh prostředí, celkovou úroveň přítomných lidí a z toho usuzují na vhodnost či škodlivost pro jejich dítě. Z této perspektivy je zřejmé, že pokud je prostředí reality show (...) pro děti nevhodné v realitě, je třeba konstatovat, že je i nevhodné jej vysílat v denní dobu. Jakkoliv je názor odborníků nezastupitelný, odpovědnost za výchovu dětí nesou rodiče a ti by měli mít hlavní slovo při posuzování vhodnosti těchto pořadů." Zainteresování příslušných orgánů sociálně-právní ochrany Není v kompetenci rady usuzovat, zda v té, či oné rodině dochází k týrání dítěte nebo zda způsob, jakým otec řeší výchovné problémy syna, je přiměřený. Posouzení je věcí orgánu sociálně-právní ochrany, případně policie. Aby však situaci dítěte a jeho rodiny mohly vyhodnotit a případně přijmout adekvátní opatření sociálně-právní ochrany dětí, musí se o ní dozvědět. Pokud tedy rada připouští, že by o případ týrání jít mohlo, měla by být aktivní a příslušné orgány sociálně-právní ochrany upozornit na konkrétní situace, které nasvědčují tomu, že jde o dítě či děti ohrožené podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Tím také dostojí obecné oznamovací povinnosti státních orgánů vůči orgánům sociálně-právní ochrany dle § 10 odst. 4 zmíněného zákona. Domnívám se, že takové oznámení měla rada učinit především v případě situace v rodině zachycené v dílech odvysílaných ve dnech 25. září a 23. října 2019. Proto bych uvítala, kdyby tak učinila následně a tento postup si osvojila i ve své budoucí praxi. Shrnutí Vážený pane předsedo, protože jsem šetřením zjistila v postupu rady pochybení, žádám Vás podle § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projednala moje závěry a doporučení týkající se znaleckého posouzení škodlivosti vysílaného pořadu pro děti a mladistvé a plnění oznamovací povinnosti orgánům sociálně-právní ochrany. Pokud to situace umožní, ráda bych se projednání účastnila osobně, případně - s ohledem na stávající restriktivní opatření ve formě on-line. Nebude-li to možné, vyjádřete se prosím k mým zjištěním do 30 dnů od doručení této zprávy. Děkuji za dosavadní spolupráci a zůstávám s pozdravem. Mgr. Monika Šimůnková v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv (dopis je opatřen elektronickým podpisem) [1] Vaše č. j. RRTV/1913/2020-bur. [2] Podle § 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. [3] Jedn. Identifikátor 326065-RRTV, ze dne 5. 3. 2020. [4] Zápis ze 2. zasedání ze dne 28. 1. 2020; dostupný na https://www.rrtv.cz/cz/files/memo/z%c3%a1pis_02_20.pdf; v něm je uvedeno: "Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále také "rada") coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále také "zákon č. 231/2001 Sb."), rozhodla podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Výměna manželek XI (9. díl), 8. 1. 2020 od 20:21 h na programu NOVA, že věc odkládá." [5] Zápis ze 4. zasedání, ze dne 25. 2. 2020; dostupný na https://www.rrtv.cz/cz/files/memo/z%c3%a1pis_04_20.pdf, v něm je uvedeno: "Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále také "Rada") coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále také "zákon č. 231/2001 Sb."), rozhodla podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného vysíláním pořadu Výměna manželek na programu NOVA, že věc odkládá." Není tedy zřejmé, kterého či kterých dílů se divácké podněty měly týkat. [6] http://reality-show.panacek.com/49456-vymena-manzelek-18-4-jana-vs-zaneta.html [7] http://reality-show.panacek.com/51515-vymena-manzelek-25-9-deset-zvirat-v-1kk.html [8] http://reality-show.panacek.com/51658-vymena-manzelek-23-10.html [9] Srov. Stres, kamery a nepříjemné emoce. Patří děti do reality show? dostupný z https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy/vymena-manzelek-vliv-na-deti.A170424_205445_deti_haa. [10] Srov. § 32 odst. 1 g) zákona č. 231/2001 Sb. [11] Dohledala jsem, že této možnosti Rada využila pouze v případě předchozího provozovatele CET 21, spol. s r. o, kdy jej upozornila na porušení povinnosti dle § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., tj. vulgarismy a nadávky, a stanovila lhůtu k přijetí opatření k nápravě (viz tisková zpráva ze 7. zasedání konaného ve dnech 8. 4. až 9. 4. 2008; dostupná zde https://www.rrtv.cz/cz/files/press/TZ7.pdf). [12] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2008, č. j. 6 As21/2007-109, obdobně č. j. 8 Ad 114/2012-65 ze dne 31. 8. 2015 [13] "Ani ,vypípání' neskryje primitivismus vyjadřování a celkovou pokleslost komunikace", srov. rozsudek Vyvolení - rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2008, č. j. 6 As 21/07, "vulgarismy obecně, i když jsou součástí sociální reality, nejsou vhodné", srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu k Big Brother, ze dne 29. 5. 2008, č. j. 4 As 36/2007. [14] Srov. rozhodnutí Městského soudu v Praze č. j. 38 Ca 557/2001, ze dne 29. 5. 2003, potvrzené rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 16/2004 (604/2005 Sb. NSS), ze dne 23. 3. 2005: "Riziko nápodoby násilí u dětí nelze vyloučit... Soud je shodně s žalovanou tohoto názoru, že v jednání holčičky, která vhodí svou panenku na kapotu auta (a tím ji zraní) a poté se násilím zmocní čokoládové oplatky, lze spatřovat agresivní prvky a rovněž i prvky jednání, které je v rozporu se základními morálními pravidly... Se sloganem "když musíš, tak musíš" je jednání holčičky předkládáno jako běžné, normální, proti kterému není výhrad... předmětná reklama podporuje chování ohrožující psychický nebo morální vývoj osob mladších 15 let." [15] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu k Big Brother, ze dne 10.7. 2008, č. j. As 38/2007. [16] Tamtéž. [17] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. února 2007, č. j. 8 As 62/2005-66. [18] Viz např. Kriminálka Miami - rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28. prosince 2011, č. j. 8 As 80/2011, Kajínek - rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 2. září 2015, č. j. 6A 140/2013-50, Kriminálka New York - rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2013, č. j. 10A 165/2012-53, Hranice - rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2013, č. j. 10A 166/2012-42, a další. [19] Městský soud v Praze ze dne 14. 12. 2005, č. j. 9 Ca 249/2005-27. [20] Dostupné z http://web.quick.cz/jeronym.klimes/psychologie/1reality_show_jeronym_klimes.pdf.