Spisová značka 787/2020/VOP
Oblast práva Svoboda projevu, správa na úseku tisku, činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Věc televizní vysílání
Forma zjištění ochránce Závěrečné stanovisko - § 19
Výsledek šetření Pochybení zjištěno
Vztah k českým právním předpisům 359/1999 Sb., § 10 odst. 4
231/2001 Sb., § 32 odst. 1 písm. g)
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 05. 02. 2020
Datum vydání 01. 02. 2021

Poznámka/Výsledek případu

Dopisem ze dne 8. 6.2021 vyrozuměl předseda RRTV ochránce o opatřeních, které RRTV v návaznosti na jeho šetření přijala. Z odpovědi vyplynulo, že RRTV zevrubně analyzovala obsah několika dílů pořadu „Výměna manželek“ odvysílaných v dubnu 2021. V návaznosti na to upozornila TV Nova na porušení některých povinností podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (před 22:00 nevysílat pořady obsahující vulgarismy a pořady způsobilé ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých). Ochránce na základě předložených analýz RRTV připustil odlišnost mezi pořady „Výměna manželek“ na straně jedné a reality game show „Big Brother“ nebo „Vyvolení“ na straně druhé. Ochránce rovněž akceptoval vysvětlení RRTV, podle kterého je třeba odlišovat pojmy „(ne)vhodnost“ pro dětského diváka a „škodlivost“, které vede k porušení § 32 odst. 1 písm. g) citovaného zákona. Z poskytnutých materiálů rovněž vyplývá, že RRTV při posuzování obsahu pořadů má nastaveno měřítko přijatelné míry užitého vulgarismu, při jeho překročení využívá svá dozorová oprávnění. Ochránce proto opatření RRTV shledal jako dostatečná a své působení ve věci ukončil podle § 20 zákona o veřejném ochránci práv.

Text dokumentu

Vaše značka 381132-RRTV Sp. zn. 787/2020/VOP/VBG Č. j. KVOP-4363/2021 Datum 1. února 2021 Vážený pan Bc. Ivan Krejčí předseda Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Škrétova 44/6 120 21 Praha 2 Vážený pane předsedo, obracím se na Vás v rámci šetření zahájeného z vlastní iniciativy mojí zástupkyní ohledně postupu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při uplatňování dohledových oprávnění nad vysíláním televizního pořadu Výměna manželek. Po obdržení Vašeho vyjádření ke zprávě o šetření jsem se rozhodl v šetření pokračovat sám a podle § 18 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, Vám sděluji své závěrečné stanovisko v šetření, jehož součástí je i návrh opatření k nápravě. Závěrečné stanovisko Nepřesvědčil jste mě o tom, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále také "Rada") postupovala v souladu se zákonem, když dospěla k závěru, že obsah žádného dílu televizního pořadu Výměna manželek není způsobilý ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Svým vyjádřením jste přesvědčivě nevysvětlil, proč Rada považuje vysílaný pořad za vhodný pro dětského diváka, na rozdíl od jiných "reality show", za jejichž odvysílání v minulosti uložila (s posvěcením soudů) pokuty. Jakkoliv uznávám, že se hranice vhodnosti mediálního obsahu posouvá, nedomnívám se, že negativní jevy, s kterými může být dětský divák prostřednictvím vysílaného pořadu konfrontován (na které upozornila moje zástupkyně ve své zprávě o šetření, na níž v plném rozsahu odkazuji), ztratily na své škodlivosti, a lze proto bez dalšího uzavřít, že žádný z dílů pořadu Výměna manželek není způsobilý ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Nepřiléhavá mi rovněž přijde Vaše argumentace, že posouzení Rady je názorem kolektivu, zatímco názor mojí zástupkyně, potažmo názor můj coby veřejného ochránce práv, je názorem subjektivním, protože jde "pouze" o názor jednotlivce. Musím zdůraznit, že Kancelář veřejného ochránce práv je zákonem zakotvena jako monokratický nezávislý orgán. To však neznamená, že by měl mít menší váhu při posuzování škodlivosti určitého jednání. Zvláště, pokud sám (s odkazem na judikaturu) připomínáte, že vhodnost pořadu typu "reality show" a vyhodnocení vlivu na vývoj dítěte prizmatem průměrného vnímání je schopen v zásadě každý, tj. Rada stejně jako veřejný ochránce práv či rodič dítěte. Pokud pořady tohoto typu byly nevhodné v éře "Big Brother a Vyvolení", nemohu přijmout Vaše prosté konstatování, že "hranice jakési morální přijatelnosti mediálního obsahu se velice rozvolnily", jako vysvětlení, proč (jednoduše řečeno), to, co bylo škodlivé pro dětského diváka tehdy, není škodlivé dnes. Uznávám, že primární ochranu dětí "před vysíláním" by měli sehrát rodiče či zákonní zástupci. Stát však svěřil dohledovou roli i Radě, a ta by proto neměla na tuto roli rezignovat a odpovědnost "přehazovat na rodiče" s odkazem, že pořad je vysílán po 20. hodině, když je následně reprízován v dopoledním čase, nebo s poukazem na to, že jde o "klasickou reality show". I když zčásti rozumím Vaší argumentaci, že pořad je v jistém smyslu přínosným, výchovným, když ukazuje fungování "bezproblémové" rodiny v kontrastu "problémové" rodiny, nemohu přehlédnout, že vysílání (přinejmenším některých dílů) doprovází nejrůznější sociálně patologické jevy, a to až v míře, kterou z pohledu dětského diváka, považuji za "ohrožující". Z pohledu vlivu na mravní vývoj dětí a mladistvých nemohu pominout, že pořad může vést k zostuzování chudých lidí, resp. lidí, kterým se obecně nedaří. Domnívám se, že Rada by měla dál nastavovat hranice únosnosti; toho, co je ještě morálně (eticky) únosné. Zvláště pokud je zcela zřejmé, že provozovatel daného pořadu se neustále snaží zvýšit sledovanost pořadu tím, že vyvíjí vyšší tlak na kontroverznost účinkujících. Konečně ve Vašem vyjádření postrádám vyjádření k plnění Vaší oznamovací povinnosti orgánům sociálně-právní ochrany pro případ, že odvysílané další díly budou nasvědčovat tomu, že jde o dítě či děti ohrožené podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh opatření k nápravě Podle § 19 zákona o veřejném ochránci práv navrhuji, aby Rada: (1) Přijala opatření, kterými bude plnit svou oznamovací povinnost orgánům sociálně-právní ochrany a informovala mě, u kterých z odvysílaných dílů informovala příslušné orgány sociálně-právní ochrany. (2) Upozornila TV NOVA, s. r. o., na porušení povinnosti dle § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, anebo přesvědčivěji zdůvodnila, proč v odvysílaném pořadu nespatřuje porušení zákona (například odkazem na aktuální vývoj judikatury, jíž jí dává za pravdu, nebo aktuálním odborným vyjádřením specialisty z oboru psychologie). Vážený pane předsedo, sdělte mi prosím do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska, která opatření k nápravě jste provedl. S přátelským pozdravem JUDr. Stanislav Křeček v. r. veřejný ochránce práv (dopis je opatřen elektronickým podpisem)