Spisová značka 4022/2021/VOP
Oblast práva Činnost Policie ČR - ostatní
Věc ochrana zdraví a majetku osob
Forma zjištění ochránce Sankce - § 20
Výsledek šetření Pochybení zjištěno
Vztah k českým právním předpisům
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 28. 06. 2021
Datum vydání 27. 04. 2022

Text dokumentu

Vaše značka PPR-38253-3/ČJ-2021-9900400 Sp. zn. 4022/2021/VOP/MK Č. j. KVOP-22481/2022 Datum 27. dubna 2022 Vážený pan genmjr. Mgr. Martin Vondrášek policejní prezident Policejní prezidium Strojnická 935/27 170 89 Praha 7 - Holešovice Vážený pane policejní prezidente, navazuji na komunikaci s Vaším předchůdcem. Jak je Vám pravděpodobně známo, zahájila jsem šetření z vlastní iniciativy vůči Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, a to ve věci zákroku Policie ČR vůči panu A. Dne 5. ledna 2022 jsem v této věci vydala závěrečné stanovisko a v něm jsem řediteli Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (dále jen "krajský ředitel") navrhla určitá opatření k nápravě. Konkrétně se jednalo o to, aby: A. Znovu vyhodnotil šetřený zákrok, a to v celé jeho délce, a přitom reflektoval na zjištění popsaná ve zprávě o šetření a závěrečném stanovisku. B. Zajistil proškolení všech policistů, kteří se s podobným druhem zákroku mohou setkat, a upozornil je na nutnost a) sledování vědomí a dýchání (známek života) osoby, vůči níž zákrok směřuje, především při znehybnění osoby v poloze na břiše nebo i v jiné poloze při tlaku na hrudník, b) přivolání lékařské pomoci (je-li potřebná) ihned, jakmile to situace dovoluje, c) upuštění od použití donucovacích prostředků, jakmile pominou důvody k jejich užití a d) včasného zapnutí záznamové techniky, jsou-li jí vybaveni. Krajský ředitel mi ve svém dopisu [1] sdělil, že vyhodnocení celého zákroku považuje za dostačující k danému účelu; zákrok byl adekvátní, zákonný, přiměřený a v souladu s rozsahem základního výcviku policistů; uložil seznámit policisty Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje s mým závěrečným stanoviskem a současně s jeho stanoviskem k němu; uložil opětovně proškolit policisty Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje o obsahu závazného pokynu policejního prezidenta č. 89/2021 o pořizování záznamů. Je tedy zřejmé, že nedošlo k přijetí navržených opatření k nápravě v plném rozsahu. Zejména nedošlo k novému vyhodnocení šetřeného zákroku v celé jeho délce. Jsem totiž přesvědčena, že v rámci interního šetření měly kontrolní orgány reagovat na zjištění, že pan A. byl v době příjezdu záchranné služby bez známek života. Podrobněji viz část D.6 mého závěrečného stanoviska, které přikládám. Za této situace jsem nucena přistoupit v souladu s § 20 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů [2], k vyrozumění nadřízeného úřadu, tj. Vás. Současně jsem se rozhodla přistoupit i k medializaci svých zjištění. Vážený pane policejní prezidente, uvítám, budete-li mě o svých závěrech v této věci informovat. V další části tohoto dopisu bych se ráda vrátila k metodice vedení zákroků vůči agresivním osobám a jejich poutání na zemi, o níž jsem vedla diskusi s Vaším předchůdcem. Z jeho dopisu ze dne 2. prosince 2021 jsem vyrozuměla, že změna metodiky (o níž se tehdejší policejní prezident zmiňuje na poslední straně svého dopisu) se nevztahuje toliko na osoby obézní, což jsem uvítala. Ráda bych Vás v této souvislosti požádala o poskytnutí této metodiky. Děkuji za Vaši spolupráci. S přátelským pozdravem Mgr. Monika Šimůnková zástupkyně veřejného ochránce práv Přílohy Závěrečné stanovisko Vyjádření ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje ze dne 3. února 2022 [1] Jeho kopii zasílám v příloze. [2] Ustanovení § 20 (1) Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit ochránci, jaká opatření k nápravě provedl. (2) Jestliže úřad povinnost podle odstavce 1 nesplní, nebo jsou-li opatření k nápravě podle názoru ochránce nedostatečná, ochránce a) vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu, b) může o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem úřadu. (3) Způsobem uvedeným v odstavci 2 může ochránce postupovat i tehdy, nesplní-li úřad povinnost vyplývající z § 15 a § 16.