Spisová značka 6260/2019/VOP
Oblast práva Územní, stavební řízení, užívání stavby
Věc užívání stavby bez kolaudace nebo v rozporu s ní
Forma zjištění ochránce Sankce - § 20
Výsledek šetření Pochybení zjištěno
Vztah k českým právním předpisům
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 09. 10. 2019
Datum vydání 04. 05. 2021

Poznámka/Výsledek případu

Ombudsman vedl dvě samostatná šetření, jejichž předmětem byly postupy obecných stavebních úřadů ve Středočeském kraji. Obě šetření jsou důkazem složitosti stavebně-správních řízení, která ne vždy poskytují jistoty účastníkům řízení, že nezákonná rozhodnutí budou nadřízenými správními orgány zrušena. Právní otázky, které ze šetřených kauz vyvstaly, ochránce proto při nejbližší příležitosti projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj, které je gestorem veřejného stavebního práva.

Text dokumentu

https://www.ochrance.cz/aktualne/ombudsman_ukoncil_setreni_dvou_kauz_z_oblasti_stavebniho_prava_ve_stredoceskem_kraji/ „Chrám Mukařov“ Případ (sp. zn. 6260/2019/VOP), který je veřejnosti znám pod mediální zkratkou „Chrám Mukařov“, ombudsman zahájil v roce 2020 na základě podnětu obyvatele obce Mukařova. Stěžovatel namítal, že vlastník sousedního pozemku změnil svůj původní stavební záměr z rodinného domu na pravoslavnou modlitebnu, aniž pro takovou změnu získal potřebné povolení stavebního úřadu. Poukazoval především na nevhodné umístění modlitebny (dle územního plánu jde o plochu bydlení, a v okolí se proto nachází pouze rodinné domy) a dále také na problémy spojené s užíváním modlitebny (zvýšený výskyt osob a vozů v obytné zóně, což souvisí s tím, že se v modlitebně konají pravidelné mše). Stavební úřad v Říčanech u Prahy vydal koncem roku 2019 rozhodnutí, kterým povolil změnu v užívání stavby rodinného domu na tzv. klubovnu s modlitebnou. Ombudsman stavebnímu úřadu v Říčanech vytkl, že postupoval v rozporu se stavebním zákonem, neboť změnu v užívání neprojednal se sousedy včetně stěžovatele, kteří mohli být změnou v užívání přímo dotčeni na svých vlastnických právech. V odvolacím řízení ani instančně nadřízený Krajský úřad Středočeského kraje postup stavebního úřadu nenapravil. Ombudsman proto stěžovateli doporučil, aby podal proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje a stavebního úřadu v Říčanech u Prahy o povolení změny v užívání rodinného domu správní žalobu. Stěžovatel postupoval v souladu s doporučením ochránce. V současné době správní žalobu projednává Krajský soud v Praze, který podané žalobě přiznal odkladný účinek. Veřejný ochránce práv v šetření kauzy pokračoval i po zahájení soudního řízení, neboť již předtím uvědomil nadřízené Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zvážilo zahájení přezkumného řízení ve věci (žalobou napadeného) rozhodnutí o změně v užívání stavby. Ochránce je toho názoru, že Ministerstvo pro místní rozvoj mělo věc přezkoumat i přes probíhající soudní řízení. To však vyslovilo názor opačný a rozhodlo se vyčkat soudního rozhodnutí ve věci. Šetření ombudsmana v kauze pravoslavné modlitebny v Mukařově dospělo do bodu, kdy již ochránce nemá ze zákona možnost postup zmíněných úřadů dále ovlivnit, a proto přikročil k ukončení svého šetření.