Spisová značka 5781/2016/VOP
Oblast práva Činnost Vězeňské služby ČR
Věc šikana
Forma zjištění ochránce Zpráva o šetření - § 18
Výsledek šetření Pochybení zjištěno
Vztah k českým právním předpisům 345/1999 Sb., § 35 odst. 3
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 07. 09. 2016
Datum vydání 01. 02. 2017
Časová osa případu
Sp. zn. 5781/2016/VOP

Právní věty

Vyslechnutí přímých svědků fyzického napadení až 12 dní po ohlášení incidentu je nedostatečné.

Text dokumentu

Sp. zn.: 5781/2016/VOP/MKL Brno 1. února 2017 Zpráva o šetření ve věci postupu Věznice Valdice po napadení stěžovatele Dopisem ze dne 6. 9. 2016 se na mě obrátil pan A., nar. xxx (dále jen "stěžovatel"), toho času ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, ve kterém uváděl, že je neustále napadán odsouzenými, protože zavraždil svou družku, se kterou má 5 dětí, a Věznice Valdice na to nijak nereaguje. A. Předmět šetření V rámci šetření jsem se zaměřila na postup Věznice Valdice, ve třech případech, kdy byl stěžovatel napaden. B. Skutková zjištění Z dokumentace poskytnuté ředitelem Věznice Valdice zprávami ze dne 23. 11. 2016[1] a 16. 12. 2016[2] a z vyjádření stěžovatele vyplynula následující skutková zjištění. Mělo dojít k napadením odsouzeným B., odsouzeným C. a odsouzeným D. B.1 Napadení odsouzeným B. Dle vyjádření stěžovatele mělo k napadení ods. B. dojít dne 31. 8. 2016 v ubytovně D, na cele č. 216. Dle záznamu o zjištění (oznámení) fyzického násilí ze dne 31. 8. 2016 měl stěžovatel dne 31. 8. 2016 v 16:15 hod. použít celovou signalizaci a ohlásit fyzické napadení. V obličeji a na čele měl stěžovatel zjevné červené skvrny. Ods. B. uváděl, že se pouze bránil fyzickému útoku ze strany stěžovatele. Na těle ods. B. nebyly patrné žádné stopy fyzického násilí. Na cele byli přítomni odsouzení E., F., G. a H., se kterými byl dne 12. 9. 2016 veden pohovor a kteří potvrdili, že incident vyvolal stěžovatel a ods. B. se pouze bránil. Stěžovatel byl po napadení převezen do Nemocnice Jičín. Z lékařské zprávy ze dne 31. 8. 2016 vyplynulo, že stěžovatel utrpěl mnohačetné oděrky a podlitiny obličeje a vlasaté části. Vedoucí oddělení výkonu trestu ve vyjádření ze dne 14. 11. 2016[3] uvedl, že prvotním opatřením po napadení stěžovatele bylo jeho přestěhování na celu č. 322 ubytovny D. Vzhledem k tomu, že oba odsouzení svalovali vinu jeden na druhého, záležitost byla uzavřena jako vzájemné napadení, při kterém nedošlo k vážnému zranění. S ods. B. i stěžovatelem byly realizovány pohovory, při kterých byli odsouzení poučeni o zásadách slušného chování a povinnostech dle zákona o výkonu trestu.[4] Uvedené potvrzuje i zápis ze dne 2. 9. 2016 v záznamu o zjištění (oznámení) fyzického násilí. B.2 Napadení odsouzeným C. K napadení ods. C. mělo dojít dle záznamu o zjištění (oznámení) fyzického násilí ze dne 6. 9. 2016 v 10:25 hod. při stěhování stěžovatele z cely č. 322 na celu 218. Při vstupu stěžovatele na celu 218 k němu přistoupil ods. C. a udeřil ho pěstí do obličeje. Útoku byl svědkem dozorce, na jehož výzvu ods. C. útoku zanechal. Stěžovatel i ods. C. byli předvedeni na zdravotní středisko Věznice Valdice, kde na nich lékař neshledal žádné viditelné známky fyzického násilí. Ošetření stěžovatele bez stop po násilí dokládá i zdravotní záznam ve zdravotnické dokumentaci stěžovatele ze dne 6. 9. 2016 v 10:38 hod. Ve vyjádření vedoucího výkonu trestu ze dne 14. 11. 2016 je uvedeno, že jako prvotní opatření bylo přistoupeno k přestěhování stěžovatele na celu č. 102 ubytovny D. Ods. C. byl následně ještě dne 6. 9. 2016 uložen kázeňský trest 7 dnů celodenního umístění do uzavřeného oddělení.[5] Na základě napadení ods. B. a ods. C. bylo stěžovateli za účelem zajištění bezpečnosti umožněno vykonávat vycházky na malém vycházkovém dvoře ubytovny D, kde se nedostával do kontaktu s odsouzenými, se kterými by mohlo dojít ke konfliktu. B.3 Napadení odsouzeným D. Dle záznamu o zjištění (oznámení) fyzického násilí ze dne, který obsahuje výpověď dozorkyně, byl stěžovatel napaden dne 16. 11. 2016 při pouštění odsouzených ubytovny "D" na výměnu prádla do skladu. Ods. D. měl pravou rukou udeřit stěžovatele. Následně byl stěžovatel předveden k lékaři, který konstatoval, že stěžovatel utrpěl tržnou ránu pod pravým okem, oteklé pravé oko a měl podezření na zlomeninu jařmové kosti. Ze zprávy[6] ředitele Věznice Valdice, kterou mi adresoval dne 16. 12. 2016, vyplývá, že následně byl stěžovatel na základě žádosti lékaře zdravotnického střediska Věznice Valdice hospitalizován v období 27. 11. - 6. 12. 2016 na lůžkovém oddělení Vězeňské nemocnice a polikliniky Vazební věznice Pankrác. Ve věci napadení ods. D. byly pověřeným orgánem vězeňské služby zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ublížení na zdraví. Vzhledem k uvedeným a skutečnostem bylo navrženo přemístění stěžovatele do jiné věznice z bezpečnostních důvodů. Stěžovatel byl dne 8. 12. 2016 trvale přemístěn do Věznice Mírov. C. Hodnocení věci ochránkyní Zjistí-li zaměstnanec vězeňské služby, že je ohroženo právo odsouzeného na jeho ochranu před neoprávněným násilím, jakýmikoliv projevy ponižování lidské důstojnosti a urážkami nebo výhružkami nebo oznámí-li mu odsouzený takové jednání, je povinen učinit neprodleně opatření nezbytná k zamezení takového jednání a současně oznámit tuto skutečnost řediteli věznice. Ředitel věznice je povinen důsledně a neodkladně prošetřit každé hlášení, dopis nebo jinou informaci týkající se porušení práv odsouzených a přijmout účinná opatření k zabránění v pokračování porušování těchto práv. Pokud bylo prokázáno nebo je důvodné podezření, že se násilí dopustil odsouzený, ředitel věznice přijme opatření, aby takový odsouzený nemohl v obdobném jednání pokračovat a aby byla zajištěna bezpečnost jak odsouzeného, jehož práva byla porušována, tak odsouzeného, který takové jednání oznámil.[7] C.1 Hodnocení napadení odsouzeným B. V případě napadení ods. B. Věznice Valdice reagovala ihned po nahlášení napadení. Stěžovatel byl prohlédnut zdravotníkem a přemístěn na jinou celu. Mám tedy za to, že Věznice Valdice přijala účinná opatření k zabránění napadení jak ze strany ods. B., tak ze strany ostatních odsouzených, kteří bydleli se stěžovatelem na cele. Byl vyslechnut stěžovatel, ods. B. i ostatní odsouzení, kteří měli být svědkem. Mám tedy za to, že Věznice Valdice ohlášení stěžovatele prošetřila v rámci možností dostatečně. Prošetření hlášení má být neodkladné. Včasný výslech svědků, kteří v případě rozporných výpovědí stěžovatele a ods. B. mohli do celé věci vnést jasno, považuji za zásadní. Shledávám pochybení Věznice Valdice, že přímí svědci byli vyslechnuti až dne 12. 9. 2016 tedy 12 dnů po napadení, kdy celou dobu mohli být v kontaktu s ods. B., který mohl mít vliv na jejich následné výpovědi. C.2 Hodnocení napadení odsouzeným C. Poté co dozorce zpozoroval, že stěžovatel byl napaden, okamžitě jednal a vyzval ods. C., aby od dalšího útoku upustil, byla tedy učiněna nezbytná opatření k zamezení násilí. Stěžovatel byl přestěhován na jinou celu a bylo mu umožněno chodit na vycházky na dvůr, kde se nedostával do kontaktu s odsouzenými, se kterými mohlo dojít ke konfliktu. Mám tedy za to, že byla přijata účinná opatření k zabránění násilí. V den útoku byl útočník kázeňsky potrestán, věc byla tedy důsledně a neodkladně prošetřena. C.3 Hodnocení napadení odsouzeným D. Poté co byl stěžovatel napaden, byl vyšetřen a následně hospitalizován ve vězeňské nemocnici, čímž bylo učiněno nezbytné opatření k zamezení násilí. Ods. D. a stěžovatel bydleli každý na jiné cele, a proto nebylo další opatření nutné. Ve věci bylo zahájeno trestní řízení. Jsem si vědoma toho, že v prostředí věznice nelze, bez úplné izolace odsouzeného, zabránit všem případným napadením. Dle mého názoru učinila Věznice Valdice v případě každého napadení dostatečná opaření k zabránění tomu, aby konkrétní útočník nemohl stěžovatele znovu napadnout. Za důležité, a v tomto případě vhodné, opatření považuji i přemístění stěžovatele do jiné věznice. D. Závěry Věznice Valdice pochybila tím, že provedla výslech přímých svědků napadení stěžovatele ods. B. až 12 dnů po jeho ohlášení. S ohledem na ostatní skutečnosti případu a fakt, že stěžovatel byl po třetím napadení přemístěn do jiné věznice, považuji prosté konstatování pochybení za dostatečné a své šetření končím.[8] Zprávu o šetření zasílám řediteli Věznice Valdice a stěžovateli. Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. veřejná ochránkyně práv [1] č. j. aaa [2] č. j. bbb [3] č. j. ccc [4] zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody [5] viz rozhodnutí o uložení kázeňského trestu odsouzenému č. j. ddd [6] č. j. bbb [7] Ustanovení § 35 odst. 1,3,4 vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů [8] podle § 18 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů