Spisová značka 14/2018/SZD
Oblast práva Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, osvědčování státního občanství
Věc cestovní doklady
Forma zjištění ochránce Doporučení ke změně předpisů - § 22
Výsledek šetření Nezjišťuje se
Vztah k českým právním předpisům 328/1999 Sb., § 4 odst. 5
329/1999 Sb., § 17 odst. 4, § 17 odst. 5
89/2012 Sb., § 877, § 934 odst. 1, § 966 odst. 2
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 04. 05. 2018
Datum vydání 19. 06. 2018

Poznámka/Výsledek případu

Ředitel odboru správních činností Ministerstva vnitra JUDr. Zdeněk Němec ve své odpovědi ze dne 16. 7. 2018 veřejné ochránkyni práv sdělil, že Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem spravedlnosti změnilo svůj právní názor a poručník bude moci požádat o cestovní pas a o občanský průkaz pro dítě, aniž by potřeboval schválení soudem. Pokud jde o žádosti podané pěstounem a jinou tzv. pečující osobou, ředitel odboru sdělil, že tyto osoby jsou oprávněny podat žádost podle zákona a připojit souhlas zákonného zástupce. Pokud by opatření souhlasu bránila těžko překonatelná překážka, k doložení existence této překážky stačí potvrzení orgánu sociálně právní ochrany. Souhlas soudu se tedy nevyžaduje ani k žádosti podané pěstounem nebo osobou, které bylo dítě mladší 15 let svěřeno do péče. Ředitel odboru sdělil, že příslušné správní orgány budou o podání žádosti poručníky, pěstouny a jinými pečujícími osobami informovány. Ministerstvo vnitra příslušnou informaci (pod čj. MVC- 54120-7/SC-2018) rozeslalo všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a úřadům městských částí Praha 1 až 22 a na vědomí krajským úřadům a Magistrátu hl. města Prahy. Veřejná ochránkyně práv se z toho důvodu rozhodla svůj postup ve věci ukončit.

Právní věty

I. Poručník dítěte mladšího 15 let je oprávněn podat žádost o cestovní pas a o občanský průkaz pro dítě bez předchozího schválení soudem. II. Pěstoun nebo jiná tzv. pečující osoba musí k žádosti o vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu dítěte připojit souhlas zákonného zástupce. V případě, že opatření souhlasu zákonného zástupce brání těžko překonatelná překážka (§ 17 odst. 5 zákona č. 329/1999 Sb., zákona o cestovních dokladech, resp. § 4 odst. 5 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech), může pěstoun nebo jiná pečující osoba doložit její existenci potvrzením orgánu sociálně právní ochrany dětí. Souhlas soudu k podání žádosti není potřeba.

Text dokumentu

Vaše značka MV-54120-2/SC-2018 Sp. zn. 14/2018/SZD/MV Č. j. KVOP-27093/2018 Datum 19. června 2018 Vážený pan JUDr. Zdeněk Němec ředitel odboru správních činností Ministerstvo vnitra nám. Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Vážený pane řediteli, dopisem ze dne 10. května 2018 jsem se na Vás obrátila ve věci vydání cestovního dokladu pro děti, které byly svěřeny do péče pěstounům nebo jiným osobám, anebo jim byl jmenován poručník. Mám za to, že cestování dětí do ciziny je v České republice běžnou záležitostí a k podání žádosti o cestovní doklad pro dítě by v těchto případech neměl být vyžadován souhlas soudu. Obdržela jsem Vaše sdělení ze dne 30. května 2018, v němž uvádíte, že je-li dítě svěřeno do péče, nevyžaduje se podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, souhlas soudu s vydáním cestovního pasu. Dále citujete ustanovení § 17 odst. 4 a 5 zákona o cestovních dokladech, dle nichž osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče podle § 953 občanského zákoníku, nebo pěstoun, kterému byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče podle § 958 občanského zákoníku, připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce, přičemž tento souhlas se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. K tomu bych chtěla uvést, že správní orgány vyžadují souhlas soudu s podáním žádosti o cestovní doklad v případech, kdy z rozhodnutí soudu, kterým bylo dítě svěřeno do péče pěstouna nebo jiné osoby, nelze vyčíst oprávnění k podání žádosti o cestovní doklad pro dítě a souhlas zákonného zástupce nelze opatřit pro překážku těžko překonatelnou. Uvádíte, že Ministerstvo vnitra zastává právní názor, že vydání cestovního pasu není běžnou záležitostí a souhlas soudu přichází v úvahu, pokud žádost za občana mladšího 15 let podává poručník. S přihlédnutím k větším oprávněním poručníka (§ 928 a násl. občanského zákoníku) ve srovnání s oprávněními pěstouna a jiných osob (§ 953 a násl. občanského zákoníku) je pak pochopitelné, že správní orgány postupují tak, jak jsem uvedla v předchozím odstavci. Jsem na pochybách, je-li právní názor Ministerstva vnitra k souhlasu soudu s vydáním cestovního dokladu pro občana mladšího 15 let pro orgány příslušné k vydání cestovního dokladu dostatečně srozumitelný. Beru na vědomí Vaši informaci, že Ministerstvo vnitra požádalo o stanovisko Ministerstvo spravedlnosti k otázce vyžadování souhlasu soudu s vydáním cestovního pasu pro dítě na žádost poručníka a na základě tohoto stanoviska zváží změnu svého právního názoru. Mám však za to, že vyžadování souhlasu soudu může být otázkou i v některých případech, kdy žádá o vydání cestovního dokladu pro dítě pěstoun nebo jiná osoba. Očekávám Vaše další sdělení k této problematice. Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. veřejná ochránkyně práv (dopis je opatřen elektronickým podpisem)