Spisová značka 3180/2015/PDCJ
Oblast práva Ochrana vod, vodní díla
Věc
Forma zjištění ochránce Připomínka v legislativním procesu
Výsledek šetření Nezjišťuje se
Vztah k českým právním předpisům 254/2001 Sb., § 17 odst. 1 písm. i)
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 04. 12. 2015
Datum vydání 04. 12. 2015

Text dokumentu

Příloha PDCJ: 3180/2015 Připomínky veřejné ochránkyně práv k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (č. j. předkladatele: 78618/ENV/15) KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 1. K Čl. I, bod 8 [§ 17 odst. 1 bod i] Navrhovaným zákonem má být do vodního zákona nově vložena povinnost získat souhlas od vodoprávního úřadu ke "geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je využití průzkumného díla na stavbu nebo zařízení k jímání podzemní vody nebo pro využívání energetického potenciálu podzemních vod", jestliže mohou ovlivnit vodní poměry. Navrhovanou právní úpravu velmi vítám a podporuji. Na str. 100 důvodové zprávy k návrhu zákona se uvádí, že "[v]odoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí". Na str. 148 důvodové zprávy se k tomuto bodu pak píše, že "[s]ouhlas bude vydán ve formě rozhodnutí a v souladu s § 115 odst. 15 a § 9 odst. 1 bude pro jeho vydání obligatorně podkladem hydrogeologický posudek, nestanoví-li vodoprávní úřad jinak." Tato dvě tvrzení se mi jeví jako rozporná. Navíc se domnívám, že ani ze znění současného vodního zákona, ani z § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb. ani z navrhovaného znění návrhu nevyplývá povinnost doložit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (dále také "hydrogeologický posudek") k žádosti o vydání souhlasu, resp. možnost vodoprávního úřadu žadateli uložit, aby hydrogeologický posudek za účelem vydání souhlasu předložil. Možnost vodoprávního úřadu uložit žadateli předložení hydrogeologického posudku nově navrhované ustanovení § 17 odst. 1 bod i) neobsahuje. Ze zmiňovaného ustanovení § 115 odst. 15 a § 9 odst. 1 vodního zákona lze jen obtížně dovodit povinnost doložení hydrogeologického posudku k žádosti o vydání souhlasu. Navrhuji proto, aby byl návrh zákona upraven tak, aby bylo zcela zřejmé, zda žadatel o vydání souhlasu musí doložit hydrogeologický posudek k žádosti. S ohledem na skutečnost, že u geologických prací spojených se zásahem do pozemku, jejichž cílem je využití průzkumného díla na stavbu nebo zařízení k jímání podzemní vody nebo pro využívání energetického potenciálu podzemních vod lze předpokládat další nakládání s podzemní vodou a možné ovlivnění vodních poměrů, se přikláním k názoru, že hydrogeologický posudek by měl být předkládán k žádosti obligatorně, nikoli pouze v případech, kdy by to bylo žadateli uloženo vodoprávním úřadem (v případech § 17 odst. 1 písm. g) nedochází k odběru či čerpání podzemní vody). Navrhuji proto ustanovení § 17 odst. 1 písm. i) doplnit o povinnost předložení hydrogeologického posudku k žádosti o vydání souhlasu. Navrhuji následující znění ustanovení: § 17 odst. 1 písm. i): "ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je využití průzkumného díla na stavbu nebo zařízení k jímání podzemní vody nebo pro využívání energetického potenciálu podzemních vod; vodoprávní úřad si v řízení o udělení tohoto souhlasu od žadatele vyžádá vyjádření osoby s odbornou způsobilostí". Tato připomínka je zásadní. V Brně dne 2. prosince 2015 Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. v.r. veřejná ochránkyně práv