Spisová značka 2020/2015/PDCJ
Oblast práva Působnost Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služba
Věc ostatní
Forma zjištění ochránce Připomínka v legislativním procesu
Výsledek šetření Nezjišťuje se
Vztah k českým právním předpisům 567/2006 Sb., § 30
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 27. 07. 2015
Datum vydání 27. 07. 2015

Text dokumentu

Příloha PDCJ 2020/2015 Připomínky veřejné ochránkyně práv k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony. (č. j. předkladatele 623/2015-LO) KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY K části první, změna zákona o obětech trestných činů K bodu 18 [§ 30 odst. 3 písm. b)] Peněžitá pomoc má obětem trestných činů a pozůstalým po takových obětech pomoci překlenout zhoršenou sociální situaci způsobenou trestným činem (zejména finanční), a tím alespoň zmírnit negativní dopady trestného činu na jejich dosavadní způsob života. Aby bylo dosaženo účelu zákona, je nutné poskytnout peněžitou pomoc bez zbytečného odkladu. V rozporu s tímto záměrem předkladatel navrhuje prodloužení dosavadní tříměsíční lhůty k vyřízení žádosti o dobu nutnou k "obstarání podkladů pro rozhodnutí z trestního spisu". Nerozumím vysvětlení nedostupnosti spisu "důvody uvedenými v § 8a odst. 1 trestního řádu". Za tvrzené poskytování informací veřejnosti nelze považovat plnění povinnosti orgánů činných v trestním řízení vůči ministerstvu podle ustanovení § 32 zákona o obětech trestných činů (povinnost sdělit ministerstvu podstatné skutečnosti ke splnění podmínek pro poskytnutí peněžité pomoci, právo úředních osob ministerstva nahlížet do trestních spisů). Dovedu si představit, že v neskončených trestních věcech může okamžitému poskytnutí trestního spisu bránit nutnost provedení neodkladných úkonů. Lhůtu tří měsíců však i v takových případech považuji za dostatečnou. Předpokládám, že ministerstvo ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení vytvořilo inteligentní systém předávání informací a podkladů (včetně jejich včasného vracení orgánům činným v trestním řízení) tak, aby ministerstvo ve lhůtě tří měsíců podklady získalo. Pokud to tak snad není, nelze důsledky případných sporů mezi orgány veřejné moci přenášet na oběti trestných činů a pozůstalé po takových obětech tím, že se nekontrolovatelně prodlouží jinak dostatečná lhůta tří měsíců k vyřízení žádosti. S navrhovanou změnou proto nesouhlasím a navrhuji bod 18 vypustit. Tato připomínka je zásadní. Brno 27. července 2015 Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. veřejná ochránkyně práv