Spisová značka 2005/2014/VOP
Oblast práva Rodinněprávní věci
Věc rodinněprávní věci
Forma zjištění ochránce Odložení
Výsledek šetření Nezjišťuje se
Vztah k českým právním předpisům 349/1999 Sb., § 1 odst. 5
198/2009 Sb., § 6 odst. 6
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 31. 03. 2014
Datum vydání 15. 04. 2014
Heslář diskriminační důvod - pohlaví
Časová osa případu
Sp. zn. 2005/2014/VOP

Právní věty

I. Působnost ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací vykonává ochránce, nikoliv Oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. II. Nerovné zacházení mezi muži a ženami v oblasti výchovy dětí po rozvodu není v právním smyslu diskriminací. Problematika rodinných vztahů je výslovně vyňata z působnosti antidiskriminačního zákona (§ 6 odst. 6 antidiskriminačního zákona).

Text dokumentu

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. V Brně dne 15. dubna 2014 Sp. zn.: 2005/2014/VOP/PPO Vážený pane P., odpovídám na Vaše podání ze dne 28. března 2014, v němž namítáte diskriminaci z důvodu pohlaví v oblasti "porozvodové výchovy" a nesprávný úřední postup blíže nespecifikovaných orgánů státní správy. Podle zákona o veřejném ochránci práv je mým úkolem ochrana osob před nezákonným či jinak nesprávným jednáním nebo nečinností správních úřadů a institucí při výkonu státní správy (např. stavebních úřadů, katastrálních úřadů, finančních úřadů, úřadů práce, ale také ministerstev) a dále ochrana práv osob omezených na svobodě a ochrana osob před diskriminací. Působnost v těchto věcech není svěřena ani Kanceláři veřejného ochránce práv, ani oddělení rovného zacházení, nýbrž výhradně ochránci. Máte jistě pravdu, že jsem se po svém zvolení v médiích vyjádřila, že jde o "novou agendu". Musím však doplnit, že jsem tímto výrokem myslela skutečnost, že se o novou agendu jedná výhradně v mém případě. Zákonodárce totiž svěřil ochránci úkol potírat nerovné zacházení již v roce 2009, tedy po uplynutí dvou let, co mi vypršel mandát zástupkyně ochránce. V období svého prvního působení po boku JUDr. Otakara Motejla jsem tak neměla možnost se s ní blíže seznámit a rozvinout ji. Dnes se již jedná o tradiční agendu ombudsmana, v jejímž rámci byly šetřeny stovky podnětů a zjednána náprava v desítkách případů diskriminace. Na práci svých předchůdců plynně navážu. Dovolte prosím, abych se nyní stručně věnovala zákazu diskriminace. Zákaz diskriminace vyplývá z ustanovení čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), podle nichž jsou si lidé rovni v důstojnosti a právech, a je proto nepřípustné mezi nimi rozlišovat na základě předsudků spojených zejména s pohlavím, rasou, barvou pleti, jazykem, vírou a náboženstvím, politickým či jiným smýšlením, národním nebo sociálním původem, příslušností k národnostní nebo etnické menšině, majetkem nebo rodem. Práva deklarovaná Listinou nachází svou konkretizaci v jednotlivých zákonech. Jedním z těchto zákonů je i antidiskriminační zákon (dále též jako "AntiDZ").[1] Ten je obecným předpisem právě v oblasti zákazu diskriminace. Mimo něj je zákaz diskriminace upraven ještě zvláštními zákony pro různé oblasti života.[2] Antidiskriminační zákon chrání právo na rovné zacházení pouze ve vybraných oblastech.[3] Mezi chráněnými oblastmi není "porozvodová výchova" ani rodinné vztahy obecně, v kterýchžto oblastech namítáte nerovné zacházení. Naopak působnost antidiskriminačního zákona v rodinných vztazích je výslovně vyloučena.[4] Antidiskriminační zákon se proto v oblasti "porozvodové výchovy" neuplatní. Rovné zacházení v oblasti rodinných vztahů neupravuje ani žádný jiný zákon. Ať je tedy Vámi namítané jednání rovné, nebo nerovné, nejedná se z pohledu platného práva o diskriminaci. Nyní mi dovolte vyjádřit se k druhé části Vašeho podání. Kromě diskriminace namítáte nesprávné až protiprávní jednání orgánů státní správy. Ve svém podání ale neuvádíte podrobnosti tohoto jednání. Není proto možné Váš podnět věcně posoudit. Doplňte prosím zejména tyto údaje: který orgán se namítaného jednání dopustil, kdy k jednání došlo a v čem spočívalo a zda jste byl tímto jednáním dotčen přímo Vy nebo třetí osoba. Pokud nejste osobou přímo dotčenou, je nutné, abyste doplnil souhlas této osoby se šetřením namítaného jednání. V příloze tohoto dopisu naleznete informační letáky, jež Vám poskytnou bližší informace o problematice diskriminace a podávání podnětů ochránci. S pozdravem Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. Příloha Jak se obracet na veřejného ochránce práv Rovné zacházení a ochrana před diskriminací [1] Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [2] Jde například o zákon o ochraně spotřebitele, zákon o zaměstnanosti, zákon o poštovních službách, školský zákon apod. [3] Viz ustanovení § 1 odst. 1 AntiDZ. [4] Ustanovení § 6 odst. 6 AntiDZ. Srov. BOUČKOVÁ, Pavla et. al. Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, s. 236.