Spisová značka 2183/2023/VOP
Oblast práva Dopravní přestupky
Věc dopravní přestupky
Forma zjištění ochránce Zpráva o šetření - § 18
Výsledek šetření Pochybení zjištěno
Vztah k českým právním předpisům 500/2004 Sb., § 150 odst. 1
250/2016 Sb., § 90 odst. 1
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 13. 04. 2023
Datum vydání 11. 07. 2023

Poznámka/Výsledek případu

Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje informoval ochránce, že zahájí přezkumné řízení. Ochránce považoval přijaté opatření za dostatečné, proto ukončil šetření.

Právní věty

Správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem (§ 90 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 150 správního řádu), pokud skutková zjištění jsou dostatečná, tzn. tvoří ucelený obraz, korespondují s právním hodnocením případu a jsou přesvědčivá.

Text dokumentu

Brno 11. července 2023 Sp. zn.: 2183/2023/VOP/MK Č. j.: KVOP-25267/2023 Zpráva o šetření ve věci dopravní nehody v podzemních garážích Paní A. (stěžovatelka) byla Magistrátem města Liberce (magistrát) uznána vinnou ze spáchání dopravních přestupků, jichž se dle jeho názoru dopustila tím, že jako řidička vozidla Peugeot RZ xxx na parkovišti centra Babylon v Liberci při parkování poškodila vedle stojící vozidlo Volkswagen RZ yyy a k této dopravní nehodě nepřivolala policistu, ačkoli to bylo její povinností. Stěžovatelka s rozhodnutím o vině (ve formě příkazu) nesouhlasila, avšak odpor proti němu podala opožděně. Stěžovatelka namítá, že si žádného kontaktu s druhým vozidlem není vědoma a poškození laku na jejím vozidle nejen neodpovídá výškově poškození druhého vozidla, ale je i staršího data. Podnět k přezkumnému řízení Krajský úřad Libereckého kraje vyhodnotil jako nedůvodný. A. Shrnutí závěrů Magistrát města Liberec (magistrát) pochybil, když rozhodl na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu. Krajský úřad Libereckého kraje pak pochybil tím, že vadné rozhodnutí magistrátu v přezkumném řízení nezrušil. B. Skutková zjištění Není sporu o tom, že vozidlo stěžovatelky bylo zaparkováno vedle vozidla Volkswagen. Vozidlo Volkswagen nebylo na pravých předních dveřích poškozeno při vjezdu do garáží, ale při výjezdu z nich už ano. Vozidlo stěžovatelky však nestálo vedle poškozeného vozidla po celou dobu. Vozidlo Volkswagen do garáží přijelo dne 26. září 2022 v 7:41 hodin, kdežto vozidlo stěžovatelky až v 12:08 hodin. Její vozidlo následně odjelo druhý den v 15:54 hodin, kdežto vozidlo Volkswagen až o cca hodinu později v 16:52 hodin. Součástí spisového materiálu jsou i pasáže z kamerového záznamu, na nichž je zachycen pohyb těchto dvou vozidel. Zda však vedle vozidla Volkswagen v dané dny parkovalo i jiné vozidlo či vozidla, nebo se tam jen někdo volně pohyboval, není zřejmé. Při ohledání vozidel Policie ČR pořídila fotodokumentaci (viz dále) z níž je patrné, že na pravých předních dveřích vozidla Volkswagen je ve výšce cca 53 cm výrazný vodorovný oděr. Blíže k přednímu pravému kolu pak jsou drobnější vodorovné oděrky, které se nacházejí ve výšce mezi cca 40 cm a 58 cm. Na vozidle Peugeot jsou na pravé části předního nárazníku patrné drobné vodorovné oděrky v rozmezí 30 cm až 61 cm. Poškození pravých předních dveří vozidla Volkswagen Poškození blatníku pravého předního kola vozidla Volkswagen Stopy na vozidle stěžovatelky (foto viz PDF verze) Ve spisu je také obsažen doklad z pojišťovny Kooperativa ze září 2017, který se týká škody na vozidle stěžovatelky a kde se uvádí, že byl poškozen přední nárazník. Není jasné, zda na pravé, či levé straně. Spisový materiál také obsahuje oznámení přestupku, kde je jako podezřelá řidička označena právě stěžovatelka a to na základě úředního záznamu o podání vysvětlení ze dne 4. října 2022, kde stěžovatelka uvedla, že to byla ona, kdo daný den vozidlo řídil. C. Právní hodnocení Podle § 150 odst. 1 správního řádu může správní orgán vydat příkaz, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné. Předpoklad pro vydání příkazu, tedy zjištění skutkového stavu v takovém rozsahu, že to správní orgán považuje za dostatečné, je poněkud odlišný od požadavků na důkazní standard vyžadovaný správním řádem v § 3, § 50 a § 52 pro standardní rozhodnutí. Přesto však nelze slevit z požadavku na to, aby skutková zjištění byla přesvědčivá, tvořila ucelený obraz a korespondovala s právním hodnocením případu. Z fotodokumentace je zřejmé, že vozidlo Volkswagen bylo výrazně poškozeno na pravých předních dveřích ve výšce cca 53 cm. Této výšce a šířce rýhy ale neodpovídá žádná stopa na vozidle stěžovatelky, která by byla natolik markantní, že by mohla mít takový následek. Ve výšce 54 cm se na vozidle stěžovatelky nachází pouze cca 1 mm široké linky, které se nijak neliší od ostatních, a není důvod se domnívat, že právě ty by měly způsobit tak masivní poškození dveří vozidla Volkswagen. Jinými slovy, není jasné, jak mělo toto největší poškození vůbec vzniknout. Na vozidle stěžovatelky jsou pro změnu výrazné oděrky v okolí pravé přední mlhovky, a to ve výšce 30 cm a 40 až 43 cm. V této výšce však na vozidle Volkswagen žádné výrazné (resp. výraznější než jiné) stopy nejsou. Tyto rozpory již samy o sobě brání v tom, aby bylo možné bez dalšího učinit závěr o tom, že škoda na vozidle Volkswagen vznikla právě po kontaktu s vozidlem stěžovatelky. To, že se poškození vozidel co do výšky vzájemně překrývá, není dle mého názoru dostatečným důkazem o tom, že ke střetu vozidel došlo. Zvláště pak tehdy, nekoresponduje-li největší poškození na vozidle Volkswagen (na dveřích) se žádnou výraznou stopou na vozidle stěžovatelky. Navíc její tvrzení o tom, že oděrky na jejím vozidle jsou staršího data, podporuje i doklad z pojišťovny. Jde-li o kamerové záznamy, tak ty ve své podstatě dokazují jen to, že obě vozidla po určitý čas stála vedle sebe. O příčině vzniku škody na vozidle Volkswagen nic relevantního nevypovídají, neboť žádný střet není vidět, a v konečném důsledku ani není vyloučeno, že by k poškození došlo v průběhu jízdy vozidla Volkswagen k výjezdu. Jelikož stopy na vozidlech ani jiné podklady dostatečně nedokazují, že došlo ke střetu obou vozidel, nebyly splněny podmínky pro to, aby magistrát ve věci rozhodl o vině stěžovatelky ve formě příkazu. Krajský úřad Libereckého kraje pak měl možnost tyto vady zjistit, avšak namísto toho důvody pro přezkumné řízení neshledal. D. Informace o dalším postupu Zprávu zasílám řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje a primátorovi města Liberec a podle § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv žádám, aby se ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřili ke zjištěným pochybením a informovali mě o přijatých opatřeních k nápravě. Zpráva shrnuje mé dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro závěrečné stanovisko podle § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv. Zprávu zasílám rovněž stěžovatelce. JUDr. Stanislav Křeček veřejný ochránce práv