Spisová značka 3936/2021/VOP
Oblast práva Důchody
Věc starobní důchod
Forma zjištění ochránce Sankce - § 20
Výsledek šetření Pochybení zjištěno
Vztah k českým právním předpisům 54/1956 Sb., § 2 odst. 2
100/1988 Sb., § 8 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 2
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 23. 06. 2021
Datum vydání 11. 07. 2022

Poznámka/Výsledek případu

Ministr práce a sociálních věcí odmítl zjednat nápravu. Ochránce proto se souhlasem stěžovatele jeho případ zveřejnil. Stěžovatel informoval ochránce o tom, že se rozhodl podat žádost o změnu důchodu. V případě, že jí Česká správa sociálního zabezpečení nevyhoví, bude se proti jejímu postupu bránit soudní cestou.

Text dokumentu

Sp. zn. 3936/2021/VOP/JČ Č. j. KVOP-38104/2022 Datum 11. července 2022 Vážený pan Ing. Marian Jurečka ministr Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1 128 01 Praha 2 Vážený pane ministře, dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o spolupráci v důchodové záležitosti pana A., bytem xxxx (dále také "stěžovatel"). Jmenovaný je bývalým československým reprezentantem v kanoistice a při rozhodování o jeho starobním důchodu mu Česká správa sociálního zabezpečení (dále také "ČSSZ") nezhodnotila období od 4. 2. 1972 do 1. 12. 1973, kdy současně studoval vysokou školu v prezenční formě studia a vykonával reprezentační činnost ve prospěch naší republiky, jako dobu důchodového pojištění. Stěžovatel se nejprve domáhal toho, aby mu byla doba prezenčního studia na vysoké škole započtena jako náhradní doba důchodového pojištění v delším rozsahu než prvních 6 let po dosažení věku 18 let, protože jeho studium trvalo déle z důvodu výkonu reprezentační činnosti, nikoliv z důvodu liknavosti při něm. Toto jeho úsilí skončilo nezdarem, neboť mu ČSSZ předmětné období nezhodnotila a v tomto nezhodnocení nebyla bývalým ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem shledána tvrdost. Dle mého názoru se však stěžovatel oprávněně cítí být nezhodnocením předmětného období ze strany našeho státu poškozen. Hledal jsem proto cestu, jak mu k jeho započtení pomoci. Zaměřil jsem se na jeho reprezentační činnost, která byla v době, kdy ji vykonával, hlavní náplní jeho života (studium bylo až sekundární, doplňkové). Reprezentační příprava a účast na soutěžích byly velmi náročné a stěžovatel je realizoval nikoliv pouze k uspokojení svých osobních ambicí, ale ve veřejném zájmu, neboť reprezentoval Československo na mezinárodních soutěžích včetně Olympijských her v Mnichově v roce 1972. Po zvážení všech okolností se domnívám, že reprezentační činnost stěžovatele lze vyhodnotit jako dobu zaměstnání ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a díky tomu i jako dobu důchodového pojištění dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění do 31. 12. 1995. Vydal jsem proto zprávu o šetření a závěrečné stanovisko, v nichž jsem konstatoval pochybení České správy sociálního zabezpečení a požádal ji o zhodnocení uvedeného období. Bohužel ČSSZ mi odmítla vyhovět, byť si je vědoma toho, že situace stěžovatele je specifická a nezhodnocení daného období jako doby důchodového pojištění je nespravedlivé. Podle § 20 odst. 2 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, se proto obracím na Vás s žádostí o přijetí opatření k nápravě. Bližší informace o průběhu mého šetření a komunikace s ČSSZ zjistíte z přiložené zprávy o šetření, odpovědi ČSSZ na zprávu o šetření, ze závěrečného stanoviska a odpovědi ČSSZ na závěrečné stanovisko, které jsou přílohami tohoto dopisu. Byl bych velmi rád, pokud byste mě, pokud možno, do 60 dnů od doručení tohoto dopisu, informoval, zda jste přijal mnou navržené opatření k nápravě či nikoliv. V případě potřeby bližšího vysvětlení případu stěžovatele je možné kdykoliv kontaktovat pověřenou zaměstnankyni Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Jitku Černou, Ph.D. na e-mailové adrese: jitka.cerna@ochrance.cz nebo na tel. č. 542 542 281. Děkuji Vám za spolupráci v této věci. S pozdravem JUDr. Stanislav Křeček veřejný ochránce práv Přílohy (1) Zpráva o šetření ze dne 20. prosince 2021 (2) Vyrozumění ČSSZ ze dne 20. ledna 2022 (3) Závěrečné stanovisko ze dne 16. května 2022 (4) Vyrozumění ČSSZ ze dne 16. června 2022