Spisová značka 5859/2021/VOP
Oblast práva Pojistné na zdravotní pojištění a činnost zdravotních pojišťoven
Věc úhrady spojené s poskytováním zdravotní péče (poplatky / doplatky)
Forma zjištění ochránce Zpráva o šetření - § 18
Výsledek šetření Pochybení zjištěno
Vztah k českým právním předpisům 48/1997 Sb., § 36, § 37 odst. 2
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 29. 09. 2021
Datum vydání 21. 02. 2022

Poznámka/Výsledek případu

Na základě zprávy o šetření zdravotní pojišťovna zohlednila potvrzení fakultní nemocnice a konstatovala, že v případě stěžovatele jsou splněny podmínky pro úhradu přepravy na kliniku soukromým vozidlem. Tuto úhradu také provedla. Ochránce proto šetření ukončil.

Text dokumentu

Sp. zn. 5859/2021/VOP/ZK Č. j. KVOP-14499/2022 Datum 21. února 2022 Vážený pane A., z pověření veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka, který na mě přenesl některé oblasti své působnosti, [1] mj. i oblast zdravotnictví, si Vás dovoluji seznámit se svými zjištěními a závěry ze šetření zahájeného na základě Vašeho podnětu, který směřoval proti postupu Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny (dále také "RBP"). Dospěla jsem k závěru, že RBP pochybila tím, že řádně neodůvodnila zamítnutí Vaší žádosti o úhradu přepravy do Institutu klinické a experimentální medicíny (dále také "IKEM"). Podle § 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. [2] je přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů hrazenou službou v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Ustanovení § 36 odst. 1 téhož zákona pak upřesňuje, že se hradí přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb, [3] od něj do místa trvalého pobytu (popř. bydliště) pojištěnce nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby (sanitky). Uvedenou přepravu hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou zdravotní službu poskytnout. [4] Konečně pak § 37 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. stanoví, že "pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout". Ve Vašem případě není sporné, že máte nárok na hrazenou přepravu, a to i soukromým vozidlem. Otázkou zůstává výše úhrady - RBP uvedla, že nejbližším smluvním poskytovatelem zdravotních služeb, který je schopen poskytnout Vám potřebnou péči, je Fakultní nemocnice Ostrava. Ta má podle RBP nasmlouvány stejné výkony, které IKEM vykazuje při Vašich kontrolách. Pokud tomu tak je, nemůže Vám RBP hradit cesty do IKEM v plné výši, ale právě jen ve výši, která odpovídá cestě do Ostravy. To však neznamená, že byste služeb IKEM nemohl využívat a musel chodit na kontroly do Fakultní nemocnice v Ostravě - pouze by bylo nutné akceptovat sníženou úhradu přepravy z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Lze Vám doporučit kontaktovat Fakultní nemocnici v Ostravě a ověřit, zda by Vám zde mohli poskytnout takovou péči, kterou potřebujete - nelze vyloučit, že to není možné, např. z kapacitních důvodů. Písemné vyjádření nemocnice v tomto směru by pak bylo argumentem pro závěr, že nejde o nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb, který je schopen péči poskytnout. Již nyní ale mohu konstatovat, že RBP pochybila tím, že nevypořádala Vaši námitku, že doposud cesty do IKEM plně hradila. RBP změnu své praxe dostatečně nevysvětlila a zamítnutí Vaší žádosti adekvátně nezdůvodnila. Podle § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv jsem požádala ředitele RBP Ing. Antonína Klimšu, MBA, aby se k mým závěrům vyjádřil ve lhůtě 30 dnů. Po obdržení jeho stanoviska Vás budu informovat o svém dalším postupu. S pozdravem Mgr. Monika Šimůnková v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv [1] Podle § 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. [2] Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [3] Tedy k tomu, kterého si pojištěnec zvolil a který má zároveň uzavřenou smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou. [4] Ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.