Spisová značka 5578/2014/VOP
Oblast práva Matriční úřady a ověřování
Věc zvláštní matrika (narození / sňatky / úmrtí v cizině)
Forma zjištění ochránce Odložení
Výsledek šetření Nezjišťuje se
Vztah k českým právním předpisům 301/2000 Sb., § 69 odst. 3
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 04. 09. 2014
Datum vydání 22. 09. 2014

Text dokumentu

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. V Brně dne 22. září 2014 Sp. zn.: 5578/2014/VOP/MV Vážená paní Z-ec, odpovídám na Vaše elektronické podání ze dne 30. 8. 2014. Ve svém podání uvádíte, že před několika dny jste získala české státní občanství. Při sepisu žádosti o zápis narození do zvláštní matriky Vám matrikářka řekla, že zvláštní matrika vystaví rodný list s příjmením Z-ová. Před několika lety Vám přitom česká matrika při uzavření manželství povolila užívat příjmení v mužském tvaru. Matrikářka Vám řekla, že Vám sice bude vystaven občanský průkaz na příjmení Z-ec, ale musíte být Z-ec, rozená Z-ová. Přijde Vám to nesmyslné. Podle matrikářek prý neexistuje cesta, jak hned dostat do českého rodného listu příjmení Z-ec. Žádáte o radu, zda taková cesta existuje. Ráda bych Vám sdělila, že i mně přijde nesmyslné, že Vaše rodné příjmení by mělo být Z-ová. S podobným případem se však na mě dosud nikdo neobrátil. A Kancelář veřejného ochránce práv neeviduje, že by podobný případ řešili moji předchůdci. Nejprve se pokusím odhadnout, jakými úvahami se zvláštní matrika při zápisu narození žen, kterým bylo uděleno české státní občanství, může řídit. Do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno-střed, se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí občana České republiky (matriční události), k nimž došlo na území cizího státu. Do zvláštní matriky se zapisují rovněž matriční události z doby, kdy dotyčná osoba nebyla ještě českým státním občanem. I pro zvláštní matriku platí ustanovení zákona o matrikách, dle něhož se příjmení žen tvoří v souladu s pravidly české mluvnice,[1] což zjednodušeně řečeno znamená, že k příjmení zakončenému na souhlásku se u žen vždy připojí přípona -ová. Zvláštní matrika tedy v souladu s pravidly české mluvnice přechyluje ženská příjmení "čerstvých" občanek České republiky, i když se v době narození jednalo o cizinky. Zvláštní matrika proto i Vám hodlá zapsat do matriční knihy narození a na rodný list přechýlený tvar příjmení Z-ová. Do občanského průkazu Vám příjmení ve tvaru Z-ec úřady zapíší zřejmě z toho důvodu, že o užívání příjmení v mužském tvaru jste požádala, jakožto cizinka, v souladu se zákonem o matrikách při uzavření manželství.[2] Možné také je, že matrikářky Vám, jakožto občance jiné než české národnosti, jejíž příjmení bude v matriční knize narození zapsáno v souladu s pravidly českého pravopisu, poradily požádat zvláštní matriku o uvedení příjmení v mužském tvaru.[3] Pro úplnost uvádím, že rodné příjmení se do občanského průkazu od 1. 1. 2012 nezapisuje. Domnívám se, že praxe zvláštní matriky, která vyplývá z Vašeho podání, zbytečně zatěžuje jak "čerstvé" státní občanky České republiky, tak i úřednice zvláštní matriky. Podle zákona o matrikách lze při zápisu narození dítěte na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě a) cizincem, b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem, nebo d) občanem, který je jiné než české národnosti.[4] Tuto možnost by podle mého názoru měla mít i zletilá osoba ženského pohlaví při zápisu svého narození do zvláštní matriky. Zákon je třeba vykládat nikoliv doslova, ale podle jeho smyslu. Zvláštní matrika svým striktním výkladem zákona o matrikách zbavuje zletilé české státní občanky, které občanství získaly udělením a téměř vždy jsou jiné než české národnosti, při zápisu narození možnosti volby příjmení v mužském tvaru. Na žádost o zápis narození do zvláštní matriky uveďte, že žádáte o zápis příjmení ve tvaru Z-ec jako česká státní občanka, která je jiné než české národnosti, a také jako občanka, jejíž rodiče jsou cizinci. Pokud zvláštní matrika Vaší žádosti v plném rozsahu nevyhoví, měla by o tom vydat správní rozhodnutí, proti kterému se můžete odvolat. O odvolání by rozhodoval Magistrát města Brna. Proti rozhodnutí magistrátu, kterým by Vaše odvolání bylo zamítnuto a rozhodnutí zvláštní matriky potvrzeno, byste pak mohla do dvou měsíců ode dne jeho doručení podat správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Pokud zvláštní matrika již vydala rodný list, na němž uvedla Vaše rodné příjmení ve tvaru Z-ová, třebaže z podkladů pro zápis vyplývá, že jste s tímto tvarem nesouhlasila, podejte neprodleně zvláštní matrice žádost o opravu rodného listu. Nevyhoví-li zvláštní matrika žádosti o opravu údaje o příjmení v matriční knize a na rodném listu, měla by o tom vydat správní rozhodnutí. Pokud byste někdy v budoucnu zvažovala obrátit se na instituci veřejného ochránce práv, zasílám Vám v příloze informační leták, z něhož můžete zjistit podrobnosti o působnosti ochránce a náležitostech podnětu. Uvítám a budu velmi ráda, budete-li mě informovat, jak se Vaše záležitost s rodným příjmením vyvíjí. Pokud by se tato záležitost vyvíjela nepříznivě, neváhejte se na mě opět obrátit. Respektujte však, prosím, náležitosti podnětu. S pozdravem Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r. (dopis je opatřen elektronickým podpisem) Příloha Jak se obracet na veřejného ochránce práv [1] Ustanovení § 69 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách"). [2] Ustanovení § 69 odst. 2 písm. a) zákona o matrikách. [3] Ustanovení §69a odst. 1 písm. d) zákona o matrikách. [4] Ustanovení § 69 odst. 3 zákona o matrikách.