Spisová značka 14857/2019/S
Oblast práva Správa na úseku školství
Věc
Forma zjištění ochránce Připomínka v legislativním procesu
Výsledek šetření Nezjišťuje se
Vztah k českým právním předpisům 561/2004 Sb., § 20 odst. 4
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 27. 03. 2019
Datum vydání 27. 03. 2019

Text dokumentu

Připomínky veřejné ochránkyně práv k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (č. j. předkladatele MSMT-5817/2019-2) KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKA K § 20 odst. 4 (nad rámec návrhu) Předkládaný návrh má změnit úpravu zkoušek společné části maturitní zkoušky od jarního zkušebního období 2021. Tato změna však neobsahuje úpravu podmínek konání společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a přijímací zkoušky ve vztahu k žákům s odlišným mateřským jazykem (zakotvenou v současném § 20 odst. 4 školského zákona), o jejíž nezbytnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") dlouhodobě komunikuji již od roku 2017. Ministerstvo aktuálně připravuje rozšíření okruhu žáků, kteří nemusejí skládat přijímací zkoušku z českého jazyka tak, aby žáci, kteří se v posledních 6 letech alespoň 3 roky vzdělávali v zahraničí, nekonali jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka. Obdobně podle vyjádření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D.,[1] ministerstvo zvažuje změnu okruhu osob, které budou mít upraveny podmínky pro konání maturitní zkoušky. Podle mně dostupných informací ministerstvo předložení novely § 20 odst. 4 školského zákona původně plánovalo na prosinec 2018. Vzhledem k tomu, že k předložení této novely dosud nedošlo, připojuji konkrétní připomínku nad rámec návrhu, a to zejména proto, aby nezbytná změna byla účinná optimálně již od jarního zkušebního období 2020, aby nedocházelo k dalšímu vyloučení celých ročníků žáků s odlišným mateřským jazykem z možnosti další profesní přípravy a zapojení na trhu práce, a tím také ke znemožnění jejich plné a úspěšné integrace do společnosti. Úroveň jazyka potřebnou pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky z českého jazyka (a analogicky také jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka), která je koncipována jako zkouška pro rodilé mluvčí češtiny, si žáci s odlišným mateřským jazykem při intenzivní přípravě osvojí nejdříve po 5 až 7 letech.[2] Mám proto za to, že žádat od žáků s odlišným mateřským jazykem u maturitní zkoušky a přijímací zkoušky z českého jazyka ve stejném čase stejné výkony jako od rodilých mluvčích, odporuje zásadě rovného přístupu ke vzdělávání zakotvené v § 2 odst. 1 písm. a) školského zákona. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nepostačuje připravovaná výjimka 3 let v uplynulých 6 letech (u přijímacích zkoušek) ani současná výjimka 4 let v uplynulých 8 letech (u maturitních zkoušek). Navrhované znění § 20 odst. 4 (úplné znění s vyznačením navržených změn): "Osobám, (které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky,) které se vzdělávaly ve škole na území České republiky méně než 5 let v předcházejících 6 letech před příslušnou zkouškou, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly (alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky) ve škole na území České republiky méně než 6 let v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti. Tato připomínka je zásadní. Brno 27. března 2019 Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. veřejná ochránkyně práv [1] Dopis č. j. MSMT-1055/2019-2 dne 1. února 2019. [2] Blíže viz https://www.inkluzivniskola.cz/kdo-odkud-prichazi-do-cr/teorie-ledovce.