Spisová značka 22380/2018/S
Oblast práva Dávky pomoci v hmotné nouzi
Věc doplatek na bydlení
Forma zjištění ochránce Připomínka v legislativním procesu
Výsledek šetření Nezjišťuje se
Vztah k českým právním předpisům 111/2006 Sb., § 34 písm. d)
Vztah k evropským právním předpisům
Datum podání 23. 05. 2018
Datum vydání 23. 05. 2018

Text dokumentu

Připomínky veřejné ochránkyně práv k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (č. j. předkladatele MPSV-2018/96862-51) OBECNÉ PŘIPOMÍNKY Zásadně nesouhlasím s návrhem na podstatné snížení maximální výše odůvodněných nákladů na bydlení pro bydlení v ubytovně a v jiných obytných prostorech a navrhuji předkladateli, aby návrh stáhl z projednávání. Již v minulosti jsem kritizovala opakované snižování maximální výše odůvodněných nákladů na bydlení pro bydlení v ubytovnách a jiných obytných prostorech (na 90 % a později 80 % normativních nákladů na bydlení). Apelovala jsem, aby taková opatření nebyla prováděna bez důkladné analýzy sociální situace rodin a cen bydlení, v rámci níž by bylo zjištěno, nakolik osoby v hmotné nouzi doplácejí náklady na bydlení z dávek určených na živobytí, což ve svém důsledku vede k prohlubování chudoby a sociálního vyloučení. Bohužel taková analýza nebyla provedena ani při předchozích novelizacích zákona o pomoci v hmotné nouzi, ani při té stávající. V mezidobí zároveň nabyly účinnosti další změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, např. zavedení výplaty v poukázkách, které podstatně ztěžují doplácení nákladů na bydlení v ubytovnách z dávek určených na živobytí. Ve spojení s tímto opatřením přijetí novely zákona povede k tomu, že se osoby bydlící na ubytovnách dostanou zcela na okraj společnosti, jejich sociální vyloučení se prohloubí a budou zcela reálně ohroženy bezdomovectvím. Nelze totiž očekávat, že při snížení dávek na bydlení dramaticky klesnou ceny bydlení v ubytovnách. K tomuto jevu nedošlo ani při předchozích změnách zákona o pomoci v hmotné nouzi, resp. předkladatel nijak nedokládá, že toto opatření v minulosti mělo zamýšlený efekt. V návrhu předkladatel argumentuje, že veřejnost vnímá negativně skutečnost, že z dávek na bydlení jsou poskytovány vysoké částky na podstandardní bydlení v ubytovnách. Nezabývá se však sociální situací osob bydlících na ubytovnách a možnými dopady dramatického snížení dávek na bydlení na tuto formu (o 38 %). Neřeší, kam půjdou osoby, které o bydlení přijdou, protože nebudou schopny hradit sjednané ubytovné. Nedoprovází snížení dávek na bydlení ani jinými opatřeními, zejména vytvořením nabídky cenově dostupných nájemních bytů, do nichž by se osoby z ubytoven mohly odstěhovat. Obecnou nespokojeností společnosti s fenoménem "byznysu s chudobou" nelze odůvodnit plošný zásah do sociálních práv osob bydlících v ubytovnách a jiných obytných prostorech. Vzhledem k rozsahu snížení odůvodněných nákladů v této formě bydlení dochází k faktickému vyprázdnění dávkové pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Přijetí novely zásadním způsobem ohrozí sociální smír ve společnosti a dramaticky zvýší napětí v místech, v nichž přijde větší počet osob o bydlení na ubytovnách. Navrhuji proto stáhnout předložený návrh zákona z legislativního procesu. Tato připomínka je zásadní. Brno 23. května 2018 Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. veřejná ochránkyně práv